top of page

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

166553016_2938788303109659_3730863665712

29 marca 2021 roku na posiedzeniu komisji rozpatrywaliśmy:

-uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

-uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

-pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt zakłada rozwiązania kierowane do rodzin wielodzietnych oraz podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które przyczynią się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.

W ramach nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny planuje się:

-ułatwienie w ubieganiu się o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz rozszerzenie możliwości wyboru w zakresie wyświetlania elektronicznych KDR poprzez aplikację mObywatel oraz innych aplikacji wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej,

-zniesienie obowiązku podawania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przez wnioskodawcę,

-zwiększenie kwot przysługujących gminom za rozpatrywanie wniosków,

-likwidację obowiązku sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji ustawy, a także dla starostów i marszałków województw w zakresie samorządowych programów dla rodzin wielodzietnych, co również ułatwi realizację ustawy o KDR,

-wprowadzenie możliwości pozyskiwania przez ministra właściwego do spraw rodziny drogą elektroniczną z bazy PESEL informacji o zgonach posiadaczy Kart Dużej Rodziny, w celu możliwości dezaktywowania kart tych osób,

-zwiększenie limitów wydatków na realizację ustawy o KDR,

-nałożenie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązku bezpłatnego wydania karty tradycyjnej osobom, które wnioskowały wyłącznie o kartę elektroniczną.

 

W zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 regulacje zakładają:

-doprecyzowanie ogólnych wymogów dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

-dodanie obowiązku podawania we wniosku o wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego tę instytucję opieki,

-zmianę sposobu wyboru dziennego opiekuna,

-rozszerzenie zakresu danych podawanych we wniosku o wpis dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów oraz zakresu danych tego wykazu,

-rozszerzenie danych pobieranych w ramach sprawozdania z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

-dodanie uprawnień wojewodzie w zakresie wydania decyzji o zwrocie w związku z niewykorzystaniem środków Funduszu Pracy.

bottom of page