top of page

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 

odbyło się spotkanie, które  przybliżyło samorządom możliwość skorzystania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Program skupia 35 obszarów inwestycji, na terenie całej Polski. To dofinansowanie bezzwrotne nawet do 95%. Pierwsze dwa nabory będą pilotażowe, aby określić potrzeby i priorytety Jednostek Samorządu Terytorialnego, ale program będzie trwał przez wiele lat, dzięki systematycznej pracy nad inwestycjami. Fundusze mają być środkiem po to, aby rozwinąć potencjał cywilizacyjny i infrastrukturalny, ale również gospodarczy i ekonomiczny. Inwestycje mają budować silną gospodarkę i przenosić w nowoczesność. Do końca lipca można składać wnioski w celu pozyskania środków.

Cel programu:

-bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95% na inwestycje publiczne dla gmin, powiatów, miast i województw w całej Polsce,

-realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną JST

 

Planowane efekty:

 • Pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST

 • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

 

Rządowy program inwestycyjny realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne BGK. Promesa wstępna umożliwia samorządom rozpoczęcie procedury przetargowej. Po zakończeniu przetargu BGK wystawia promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna zapewnia bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95% wartości inwestycji. Oznacza to, że w tym najwyższym priorytecie dofinansowania samorząd musi zapewnić jedynie 5 % wkładu własnego.

3 rodzaje wniosków:

 • Wniosek bez limitu kwoty

 • Wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł

 • Wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł

Pierwszy nabór ma uruchomić inwestycje na łączną wartość ok 20 mld zł. Nabory pilotażowe dostępne na stronie www.bgk.pl oraz www.gov.pl/premier. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Drugi nabór planowany jest na koniec września. Nie jest to jednorazowe świadczenie, program będzie kontynuowany przez wiele lat.

 

Inwestycje strategiczne:

 • Inwestycje komunikacyjne (drogi, kolej, transport wodny, tabor komunikacyjny, mosty chodniki, oświetlenie)

 • Inwestycje wodne i ciepłownicze (kanalizacja, oczyszczalnie, sieci ciepłownicze, retencja, melioracja)

 • Inwestycje społeczne (żłobki, przedszkola, opieka dla seniorów, cyfryzacja i modernizacja szkół i akademików)

 • Inwestycje innowacyjne (centra badawcze, inteligentne sieci energetyczne, centra danych, bezpieczeństwo cyfrowe, biotechnologie)

 • Inwestycje w kulturę (biblioteki, muzea, nowe ośrodki kultury, odbudowa zabytków)

 • Inwestycje w infrastrukturę sportową

 

Przebieg procesu:

 1. Złożenie wniosku w BGK o dofinansowanie inwestycji (w ciągu 4 tygodni)

 2. Analiza wniosku inwestycyjnego (uzasadnienie wydatków), raport przekazywany jest do komisji przy KPRM

 3. Wstępna promesa inwestycyjna BGK w formie elektronicznej (potwierdzenie gotowości finansowania inwestycji)

 4. Ogłoszenie przetargu na inwestycję (projekt + wykonanie)

 5. Rozstrzygnięcie przetargu (potwierdzenie kwoty na realizację inwestycji)

 6. Promesa inwestycyjna BGK na kwotę z przetargu

 7. Zlecenie wykonania inwestycji (podpisanie umowy z wykonawcą)

 8. Wykonanie inwestycji ze środków własnych wykonawcy lub kredytu obrotowego na realizację inwestycji

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. 

W każdym województwie BGK wyznaczył opiekuna programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

20210705 Polski Ład - BGK (3).jpg
E5irkTrXMAYb1KH.jpg
E5irjk1WUAUivIb.jpg
bottom of page