top of page

Sprawozdanie w sprawie nowelizacji ustawy rządowej dotyczącej szczególnych rozwiązań z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Epidemia, która przybrała postać światowej pandemii sparaliżowała wiele dziedzin życia, dlatego jest pilna potrzeba zmian również w ustawach.

 

Proponowane zmiany regulują niezbędne przepisy

w zakresie:

 • przedłużenia terminu vouchera na realizację imprezy turystycznej

 • przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów

 • rozwiązań dla najemców prowadzących działalność

 • w galeriach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

 • wprowadzenia możliwości udzielania ulg w spłacie otrzymanych przez przedsiębiorców instrumentów wsparcia

 • wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków                na terenie jednostek systemu oświaty

188048587_2877864755814974_4186469030361

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasiciewicz

 • nowelizacji delegacji ustawowych w zakresie wsparcia branżowego

 • zmiany w zakresie relacji niektórych mechanizmów pomocowych

 • zmiany w zakresie wyłączenia stosowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

 • zmiany w związku z wydłużeniem terminów na zarejestrowanie pojazdu

 • zmiany w zakresie algorytmu podziału środków między oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia

 • zmiany w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych umożliwiające Prezesowi Rady Ministrów powierzanie realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych        i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

 

Marszałek Sejmu zgodnie z art.  37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 skierowała w dniu 7 maja 2021 r. powyższy projekt ustawy oraz 17 maja 2021 r. autopoprawkę do tego projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy dnia na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy.

bottom of page