top of page

Ustawa o obronie Ojczyzny

Podczas 50. posiedzenia Sejmu RP posłowie przegłosowali ustawę o obronie Ojczyzny. Za głosowało 455 posłów, przy 5 wstrzymujących się.

TO DODATKOWE ŚRODKI NA ROZWÓJ POLSKIEJ ARMII

Wprowadzony zostanie mechanizm, który umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie              i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Wydatki na obronę osiągną poziom 3 proc. PKB już w 2023 r.

WZROST LICZEBNOŚCI WOJSKA

Polska armia ma zostać zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy. Będzie to ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych     i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

275511525_381368533812256_3359829890874731917_n.jpg

ŚWIADCZENIA MOTYWACYJNE DLA ŻOŁNIERZY

Wprowadzone zostaną świadczenia motywacyjne, aby doświadczeni żołnierze mogli dalej pełnić służbę. Żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 25 lat, jednak nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy będą mogli otrzymać świadczenie motywacyjne w wysokości 1500 zł. Żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 28 lat i 6 miesięcy będą mogli otrzymać świadczenie motywacyjne w wysokości 2500 zł.

DOBROWOLONA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

Wprowadzona zostanie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Będzie ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem, przez 11 miesięcy, szkolenie specjalistyczne. Ci, którzy przejdą kurs, będą mieli prawo przystąpienia do zawodowej służby wojskowej. Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Do pełniących służbę pasywną zostaną zaliczone osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożenia przysięgi oraz osoby, które złożyły przysięgę, ale nie są zainteresowane służbą w wojsku. Aktywną służbę rezerwową – na wzór Stanów Zjednoczonych – będą tworzyły osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które wyraziły chęć takiej służby. Ustawa o obronie Ojczyzny nie przewiduje przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

KORZYŚCI DLA WOJSKA I KANDYDATÓW

Wprowadzone zostaną prostsze mechanizmy rekrutacji. Zwiększony zostanie zasób kadry rezerwowej. Będzie funkcjonował system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, a zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne. Zlikwidowany zostanie „szklany sufit” dla szeregowych i podoficerów. Znikną także bariery dla tych, którzy nie mogą wyjść z korpusu szeregowych, czy też przejść do korpusu oficerów.

Studenci studiów wojskowych otrzymają takie uposażenia, jak żołnierze zawodowi w tym samym stopniu.

bottom of page