top of page

Podsumowanie X posiedzenia Sejmu

Kluczowe decyzje podjęte przez Sejm podczas czwartkowych (16 kwietnia) obrad to ustalenie, w wyniku rozpatrzenia poprawek Senatu, ostatecznego tekstu ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę Antykryzysową 2.0. Inna istotna regulacja wprowadza program bezpłatnych lekarstw dla kobiet w ciąży.

 

Sejm uchwalił tzw. program „ciąża Plus”, którego celem jest zapewnienie wszystkim kobietom w ciąży dostępu do bezpłatnych leków. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że leki będą przysługiwać od momentu stwierdzenia ciąży, niezależnie od ścieżki poczęcia, do momentu zakończenia ciąży (porodu). Leki stosowane podczas porodu i w okresie połogu wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i będą finansowane na zasadach dotychczasowych. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

KKU_1533.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Kurek

Bardzo ważnym punktem obrad było rozpatrzenie poprawek Senatu do tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Ma łagodzić skutki ekonomicznych wynikających z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Przyjęta przez posłów regulacja obejmuje zwolnieniem ze składek ZUS także przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób, a nie jak dotychczas jedynie mikrofirmy. Bedą mogły liczyć na 50-proc. ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne. Przepisy obejmą również zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Przez trzy miesiące wypłacane będzie tzw. postojowe (obecnie jest to jednorazowa wypłata).

 

Wsparcie dla biznesu będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Ma ono na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentom płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez 12 miesięcy po jego odwołaniu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych. Zgodnie z ustawą wsparcie będzie mogło być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu, a wnioski o pomoc będzie można składać przez Internet. Wzór wniosku oraz objaśnienia co do jego wypełnienia i złożenia znajdą się na stronie internetowej ARP S.A.

 

Senat zaproponował wprowadzenie do Tarczy Antykryzysowej 95 poprawek. Prawie połowa z nich, bo 45, zyskała pozytywną rekomendację Komisji Finansów Publicznych a następnie została przyjęta przez Sejm w głosowaniach. Sejm uwzględnił propozycję Senatu, by z pomocy przewidzianej ustawą mogły skorzystać także firmy założone pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2020 r. Sejm poparł też zmianę przewidującą zwolnienie ze składek ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu. Aprobatę większości sejmowej uzyskała też senacka poprawka przewidująca, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego mogą obradować zdalnie. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

 

W bloku głosowań rozstrzygnięto ponadto losy czterech obywatelskich projektów ustaw. Decyzją posłów wszystkie trafiły po I czytaniu do dalszych prac w komisach sejmowych. Sejm zdecydował o skierowaniu obywatelskiej propozycji zmian w Prawie łowieckim, dopuszczającej - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych - udział w polowaniach dzieci i młodzieży do 18. roku życia do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obywatelski projekt ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego trafił do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zajmie się przedstawionym przez grupę obywateli projektem zmian w Kodeksie karnym, przewidującym sankcje karne za publiczne propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletnich obcowania płciowego. Decyzją posłów obywatelski projekt uchylający możliwość przerywania ciąży w sytuacji dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu trafił do komisji: Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Ponadto posłowie wysłuchali ponadto informacji bieżącej w sprawie funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa szkół pożarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. O przedstawienie informacji wnioskował Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy, a na forum Sejmu wniosek przedstawił poseł Wiesław Szczepański. Ze strony rządu wyjaśnień w tej sprawie udzielił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Poinformował on posłów i opinię publiczną, że od 12 marca są zawieszone zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach podległych MSWiA. Wskazał także, że studenci i podchorąży pozostali w SGSP i w innych szkołach pożarniczych, ponieważ posiadają one swoje jednostki ratowniczo-gaśnicze z wyznaczonymi rejonami chronionymi.

 

Członkowie Rady Ministrów odpowiadali też na pytania w sprawach bieżących. Dotyczyły one m.in. trzynastej emerytury. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed wyjaśnił, że nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o wypłatę tego świadczenia. Podkreślił, że środki na ten cel są zapewnione w tegorocznym budżecie. Nie ma ponadto żadnych planów likwidacji tego świadczenia w latach kolejnych. Z kolei szefowa tego resortu – minister Marlena Maląg – odpowiadała na pytania dotyczące m.in. sytuacji w domach pomocy społecznej. Wyjaśniła, że od wybuchu pandemii rząd wspiera samorządy w realizacji ich zadania własnego, jakim jest opieka społeczna. Przypomniała, że samorządy prowadzą w Polsce 824 domy pomocy społecznej, a rząd na bieżąco gromadzi informacje o potrzebach tych placówek i pomaga w ich realizacji. Z kolei wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odpowiadał na pytania o wsparcie dla instytucji kulturalnych. Poinformował, że wartość przygotowywanego wsparcia ukierunkowanego na rekompensatę strat związanych z zawieszeniem sektora kultury wynosi około 4 mld zł. Przypomniał, że tegoroczny budżet kultury wynosi około 5,25 mld zł, a jeszcze w 2015 r. było to 3,6 mld zł.

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

bottom of page