top of page

Projekt budżetu na 2021 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2021 r. Został on przygotowany z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

• W 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł. Wydatki zostały zaplanowane na 486,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 82,3 mld zł.

• W 2021 r. będziemy działać w kierunku szybkiej odbudowy wzrostu gospodarczego. Chcemy kontynuować dotychczasową politykę budżetową poprzez wspieranie ożywienia gospodarczego tak, aby jak najszybciej wyjść z recesji.

• Zabezpieczyliśmy środki na kontynuację najważniejszych dotychczasowych działań oraz na realizację nowych. Budżet państwa na przyszły rok uwzględnia m.in.:

 finansowanie Programu „Rodzina 500+”, który obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego. W 2021 r. na realizację programu przeznaczymy 41,0 mld zł.

 zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB. Wydatki budżetowe na ten cel – w porównaniu do 2020 r. – rosną o ok. 11,6 mld zł,

 waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. Szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł,

 realizację świadczenia „Dobry Start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym lub osobę uczącą się do 20. roku życia

(lub 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). W 2021 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 1,4 mld zł,

 finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,

 podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021, a także wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r.,

 finansowanie potrzeb obronnych Polski na zwiększonym poziomie do 2,2 proc. PKB,

 zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

 finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

 zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,

 realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów oraz programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024”,

 realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

bottom of page