top of page

Podsumowanie LX posiedzenia Sejmu

RZ1_1060.view.jpg

Wsparcie dla odbiorców ciepła, pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze oraz dodatkowe środki finansowe dla samorządów – to najważniejsze decyzje Sejmu podjęte podczas 60. posiedzenia (2 września). Izba rozpoczęła także prace nad przedłużeniem tarczy antyinflacyjnej, zmianami w podatku od osób prawnych oraz uproszczeniem procedur w postępowaniu administracyjnym. Sejm chwilą ciszy uczcił zmarłych posłów II, III i IV kadencji: Tadeusza Ferenca, Tadeusza Mylera, Stanisława Masternaka i Jana Bernarda Szyca, parlamentarzyści oddali też hołd ofiarom agresji niemieckiej i sowieckiej oraz posłom II RP, którzy oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej.

Uchwalone ustawy złagodzenie skutków wzrostu kosztów ogrzewania oraz podgrzewania wody jest celem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Uchwalone przepisy zapewniają wsparcie dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu cen. Wcześniej Sejm uchwalił ustawę przyznającą gospodarstwom domowym dodatek węglowy, uchwalona podczas 60. posiedzenia ustawa obejmuje wsparciem ze strony państwa także inne paliwa.

Przyjęte przepisy chronią przed skutkami inflacji zarówno odbiorców zaopatrujących się w paliwa we własnym zakresie, jak i ogrzewanych tzw. ciepłem systemowym, tj. dostarczanym przez ciepłownie.

Ustawa przewiduje jednorazowe wsparcie dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatki wyniosą od 500 do 3 tys. zł, w zależności od źródła ciepła i rodzaju paliwa. Dodatek w wysokości 3 tys. zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, w których ciepło pochodzi z kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, 2 tys. zł dodatku otrzymają gospodarstwa ogrzewane olejem opałowym, 1 tys. zł, gdy kocioł zasilany jest drewnem kawałkowym oraz 500 zł w przypadku zasilania gazem skroplonym LPG.

Wniosek o zasiłek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r., a właściwy organ gminy na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miał maksymalnie miesiąc.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie dodatku dla tzw. podmiotów wrażliwych (takich jak szpitale, szkoły, żłobki, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie czy instytucje kultury). Będzie on przyznawany jednorazowo na wybrane źródło ciepła w wysokości, która pokryje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021).

Z kolei gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej ogrzewane tzw. ciepłem systemowym będą chronione przed nadmiernym wzrostem cen przez rekompensaty dla wytwórców ciepła. Wytwórca ciepła będzie z kolei ustalać określony poziom średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej w wysokości 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Ustawa przewiduje także, że dodatek energetyczny bądź węglowy ma być wypłacany na jeden adres, aby uniemożliwić sztuczne dzielenie gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków.

Wprowadzone rozwiązania uzupełniają już istniejącą ochronę odbiorców wrażliwych, dla których głównym źródłem ogrzewania są węgiel kamienny oraz gaz ziemny.


Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze przewiduje m.in. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego płatnikom składek niebędącym jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, którzy odczuli negatywne skutki ekonomiczne sytuacji ekologicznej na rzece Odrze. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi krąg podmiotów, którym przysługiwać będzie świadczenie, oraz miesiące, za które będzie ono wypłacane.

Świadczenie będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych podmiotom, których przychód w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu był niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i który pozostawał w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu miesiąca wskazanego w rozporządzeniu.

Wsparcie będzie wypłacane na wniosek płatnika składek złożony drogą elektroniczną nie później niż w terminie 4 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, o którym mowa w rozporządzeniu.


Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza mechanizmy wsparcia samorządów w realizacji ich zadań publicznych. Ustanawia ona podstawę prawną dla przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 13,673 mld zł w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w szczególności w realizacji zadań dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022–2027 na powyższe zadania wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów otrzymanych w 2022 r.

Pierwsze czytania

Wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną, nawozy i inne środki wspomagające produkcję rolniczą przewiduje ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa udoskonala także szereg przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych, m.in. zmniejszając obowiązki administracyjne podatników. Zmiany upraszczają także realizację obowiązków podatkowych dotyczących podatku PIT. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów, a także organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych określa ustawa o medycynie laboratoryjnej. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o diagnostyce laboratoryjnej. Proponowane przepisy przewidują m.in., że tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, a osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium będą diagnosta laboratoryjny i lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w określonych w ustawie dziedzinach. Ustawa umożliwi także diagnostom wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej. Projekt rozpatrywać będzie Komisja Zdrowia

Celem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców jest, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród szeregu zmian projekt przewiduje m.in. wprowadzenie w szerokiej kategorii spraw trybu postępowania uproszczonego i milczącego załatwienia sprawy. Projekt przewiduje także wprowadzenie jednoinstancyjności w sprawach, w których organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia decyzji z uwagi na uwzględnienie w całości żądania strony. W postępowaniach takich decyzja doręczona stronie będzie ostateczna. Kolejnym elementem zmian będzie elektronizacja wielu procedur, która usprawni tok przekazywania informacji i obieg dokumentacji. Dalsze prace nad projektem prowadzić będzie Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

bottom of page