top of page

Podsumowanie XLVIII posiedzenia Sejmu

AZZ_4060.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej tv cyfrowej oraz nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii były najistotniejszymi punktami 48. posiedzenia Sejmu. Izba zdecydowała także o obsadzie stanowisk sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz członka Rady Polityki Pieniężnej. Posiedzenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem środków umożliwiających komunikowanie się na odległość. Podczas obrad Izba chwilą ciszy uczciła pamięć Jerzego Osiatyńskiego, zmarłego posła X, I, II i III kadencji. Sejm upamiętnił także 71. rocznicę śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, ppłk. Antoniego Olechnowicza ps. Pohorecki, ppor. Lucjana Minkiewicza ps. Wiktor i kpt. Henryka Borowego-Borowskiego ps. Trzmiel.

Uchwalone ustawy

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie uchwalonych przed dwiema dekadami przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej do aktualnego stanu rozwoju polskiej gospodarki. Głównym elementem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu regulacji prawa holdingowego. Obejmuje ono relacje między spółką dominującą a spółkami zależnymi, ma także na celu uwzględnienie interesu wierzycieli, członków organów, a także drobnych wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej. Ponadto zmiany mają zwiększyć efektywność rad nadzorczych w spółkach. W III czytaniu Sejm przyjął poprawki do projektu dotyczące zmian w programie „Polski ład”, m.in. modyfikujące zasady ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej. Pozostałe poprawki wprowadzone do projektu zmieniły m.in. ustawę o działach administracji rządowej, zwiększając zakres zadań ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Sejm dwiema nowelizacjami zmienił przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem pierwszej z nich - ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - jest uregulowanie kwestii dotyczących upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. Nowelizacja przewiduje wykreślenie przepisu zakazującego uprawy tych roślin, a będzie ona dozwolona po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Prowadzić ją będzie mógł instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. W ustawie przewidziano także podniesienie dozwolonego poziomu substancji THC w konopiach określanych jako włókniste z 0,2 do 0,3 proc, dzięki czemu rolnicy nie będą narażeni na straty w przypadku nieznacznego przypadkowego przekroczenia limitu spowodowanego naturalnymi warunkami uprawy.

Druga z nowelizacji - Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw - ma na celu ułatwienie rolnikom działalności w zakresie uprawy i skupu maku oraz konopi włóknistych, przy utrzymaniu celu nadrzędnego ustawy, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na szybką rejestrację upraw, zniosą obowiązek corocznego składania dokumentacji oraz uzyskiwania corocznego zezwolenia. Obowiązek monitorowania upraw oraz skupu upraw tych roślin zostanie przeniesiony z organów samorządu terytorialnego na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Katalog dozwolonych celów uprawy maku i konopi włóknistych rozszerzony będzie m.in. o cele energetyczne, weterynaryjne, paszowe, rekultywację i remediację gruntów, a także pszczelarskie i nawozowe.

W trybie pilnym Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Konieczność przyjęcia ustawy wynika ze zmiany sposobu nadawania z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie przepisów wydanych przez Unię Europejską i dla części gospodarstw domowych oznacza konieczność wymiany odbiornika tv na nowszy model bądź dokupienia dekodera naziemnej telewizji cyfrowej. Celem uchwalonej ustawy jest wsparcie gospodarstw domowych w nieprzerwanym odbiorze bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej. Świadczenie będzie przysługiwało jednej pełnoletniej osobie w ramach gospodarstwa domowego, którego sytuacja materialna uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia dekodera.  Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 100 zł i może być ono wykorzystane jednorazowo.

Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych jest dostosowanie przepisów do wymogów wynikających z nowych wytycznych UE w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Obecny system rekompensat, który otrzymał akceptację Komisji Europejskiej obejmuje koszty poniesione w latach 2019–2020. Konieczność zmian oraz ponownej notyfikacji schematu rekompensat wynika z wejścia w życie nowych wytycznych KE, które będą obowiązywać w latach 2021-2030. Również ten projekt rozpatrywany był w trybie pilnym.

Izba wyraziła ponadto ustawowe zgody na ratyfikację przez Prezydenta dwóch umów międzynarodowych – zawartych z Finlandią oraz Szwecją. Mają one na celu usunięcie niezgodności przepisów umów dwustronnych z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawana telewizji cyfrowej Sejm uchwalił 8 lutego, pozostałe ustawy Izba przyjęła dzień później.

Stanowisko Senatu

Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. wzmacnia rolę organów nadzoru pedagogicznego oraz uściśla przepisy dotyczące działalności prowadzonej na terenie szkół przez stowarzyszenia i inne organizacje.

Podjęte uchwały

Izba podjęła uchwały o powołaniu Wiesława Janczyka na członka Rady Polityki Pieniężnej oraz o wyborze Bogdana Święczkowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm podjął także uchwały okolicznościowe: w sprawie upamiętnienia Tadeusza Gajcego w 100. rocznicę urodzin, w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu oraz przez aklamację w sprawie upamiętnienia Jarosława Marka Rymkiewicza.

I czytania

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której celem jest usprawnienie działalności Agencji. Nowelizacja przewiduje m.in. rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pomoże także skrócić proces uzupełnienia niedoborów kadrowych. Powołana zostanie także spółka obsługująca ARiMR w zakresie IT, co pozwoli na uniezależnienie się od podmiotów zewnętrznych. Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba przeprowadziła także I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta nauczyciela. Propozycja zakłada zmianę sposobu obliczania stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli przez zastąpienie kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, kwotą przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego. Uzasadnienie w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przedstawił Wincenty Sławomir Broniarz. Projekt skierowano do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Przedmiotem informacji bieżącej przestawionej podczas 48. posiedzenia była realizacja sztandarowych programów polityki prorodzinnej wprowadzonych przez rząd. O informację wystąpił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jak poinformowała posłów minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, w 2022 r. wydatki na programy „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Maluch plus” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wyniosą 62 mld zł, a łącznie na realizację polityki społecznej w bieżącym roku zaplanowano blisko 112 mld zł.

Pytania w sprawach bieżących dotyczyły m.in. programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, przekazania rządowi Węgier manuskryptu znajdującego się w posiadaniu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej w opiece nad noworodkiem, w tym kwestii odbierania dzieci rodzinom, które są w stanie sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, zmiany systemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej oraz sporu wokół kopalni Turów.

Ślubowanie poselskie

W pierwszym dniu posiedzenia ślubowanie złożył poseł Rafał Romanowski. W ławach poselskich zastąpił on Łukasza Szumowskiego, który zrzekł się mandatu.

bottom of page