top of page

Podsumowanie XLIV posiedzenia Sejmu

AZZ_0089.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

Najważniejszym punktem 44. posiedzenia Sejmu (14 i 15 grudnia) było II czytanie projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Posłowie uchwalili także m.in. przepisy korzystne dla rolników.

 

Uchwalone ustawy

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego ma na celu ułatwienie rolnikom działalności oraz poszerzenie rynków zbytu. Przyjęte przepisy umożliwią m.in. dostarczanie żywności pochodzenia roślinnego produkowanej przez rolników do sklepów, restauracji, stołówek itp. na obszarze całego kraju. Obecnie możliwość takich dostaw ograniczona jest przede wszystkim do terenu województwa, w którym produkowana jest żywność (lub stolicy sąsiedniego województwa). Ustawa przewiduje także zniesienie maksymalnych limitów żywności sprzedawanej w ramach rolniczego handlu detalicznego

konsumentom finalnym. Przyjęte przepisy podnoszą ponadto z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tytułu prowadzenia rolniczego handlu detalicznego zwolnioną od podatku dochodowego.

Celem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest przekazanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie do dalszego prowadzenia Instytutowi Pamięci Narodowej. Muzeum istniejące w dawnym areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zostało utworzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości i działało w strukturach Służby Więziennej. Przekazanie tej instytucji kultury do dalszego prowadzenia przez IPN wpisuje się w katalog ustawowych zadań własnych Instytutu w zakresie działalności kulturalnej. Ma ono także na celu usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz ochronę i właściwe zagospodarowanie terenu byłego więzienia.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I. Przyjęte rozwiązania przewidują m.in. wynagradzanie kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego i uznanie ich za pracowników delegowanych. Przyjęte przepisy mają na celu także zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce oraz eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami.

I czytanie

Sejm przeprowadził I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt, zgodnie z uzasadnieniem, przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tzw. emerytury stażowej. Świadczenie to przysługiwałoby osobom objętym nowym systemem emerytalnym (tj. urodzonym po 31 grudnia 1948 r.) wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia (okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn), bez spełnienia warunku osiągnięcia wieku emerytalnego. Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu w I czytaniu, tym samym trafił on do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

II czytania

Głównym punktem pierwszego dnia posiedzenia było II czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Zgodnie z projektem dochody budżetu państwa wyniosą 481.436.950 tys. zł, a wydatki 512.361.550 tys. zł, co oznacza, że deficyt wyniesie nie więcej niż 30.924.600 tys. zł. PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4,6 proc., poziom inflacji w ujęciu średniorocznym wyniesie 3,3 proc., a przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 7,5 proc.

W budżecie na 2022 r. zapewnione zostanie m.in. zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB, potrzeby obronne RP finansowane będą na poziomie 2,2 proc. PKB, uwzględniono też środki na programy społeczne (np. program „Rodzina 500+”, „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego). Świadczenia emerytalno-rentowe będą waloryzowane od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem na poziomie 104,89 proc. W trakcie II czytania do projektu zostały zgłoszone liczne poprawki.

Izba przeprowadziła także II czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Celem proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie systemu wsparcia dla kopalń węgla kamiennego w okresie transformacji energetycznej polegającej m.in. na wygaszaniu wydobycia tego surowca. Projekt określa m.in. zasady wsparcia publicznego w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i umorzenie części zobowiązań firm górniczych wobec ZUS i PFR, a także określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Szacowane koszty tych działań do końca 2031 roku (bez kosztów umorzeń zobowiązań) mają wynieść blisko 29 mld zł. Wobec wniesienia poprawek w II czytaniu, projekt trafił ponownie do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Przedmiotem przedstawionej podczas 44. posiedzenia informacji bieżącej były kierunki i strategia polskiej polityki względem UE, wybranych państw Unii oraz Stanów Zjednoczonych. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk. Jak zapewniał, priorytety polityki zagranicznej rządu są niezmienne. Są nimi silna, suwerenna Polska odgrywająca ważną rolę w wymiarze regionalnym, europejskim, a w pewnych aspektach również w wymiarze globalnym. Jak mówił wiceszef dyplomacji, Polska należy do krajów, które od 2015 r. nadają ton działalności UE. Przykładem naszego sukcesu była m.in. zmiana polityki całej Unii ws. migracji uwzględniająca konieczność ochrony granic zewnętrznych i pomaganie imigrantom w miejscach pochodzenia. O informację wnioskował Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści.

Pytania w sprawach bieżących dotyczyły m.in. reformy i reorganizacji parków narodowych, problemów z funkcjonowaniem systemu elektronicznego poboru opłat, realizacji rządowego programu Polska Cyfrowa, negocjacji z Czechami w sprawie kopalni Turów oraz kar nałożonych na Polskę przez TSUE.

Pamięć o zmarłych b. posłach

Sejm chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłych byłych parlamentarzystów - Leszka Murzyna (posła IV i V kadencji) i Tadeusza Rossa (posła VI kadencji).

bottom of page