top of page

Podsumowanie XXXIV posiedzenia Sejmu

ANN_8998.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Anna Strzyżak

Podczas 34. posiedzenia (7 i 8 lipca) posłowie rozpoczęli prace nad projektem ustawy określającej zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych. Posłowie uchwalili też szereg ustaw, dotyczących m.in. wprowadzenia górnego limitu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej metodą „od ilości zużytej wody", ułatwienia tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz utworzenia Akademii Zamojskiej. W bloku głosowań Izba wybrała Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich.

I czytania

Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk nr 1313). Projekt określa zasady ich tworzenia, organizowania i działania u pracodawców oraz zasady likwidacji. Jedną z istotniejszych propozycji jest wprowadzenie możliwości utworzenia kasy przez 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy (do tej pory przepisy mówiły o 10 pracownikach). Na forum Izby projekt uzasadniła podsekretarz stanu w resorcie rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Projektem

zajmą się teraz sejmowe komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Finansów Publicznych.

Rządowy projekt ustawy o wyrobach winiarskich (druk nr 1314) dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów Unii Europejskiej, dotyczących wspólnej organizacji rynku wina. Ujednolica ponadto wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej - tj. rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich. Ujednolicone mają być ponadto przepisy dotyczące wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich. Na forum Sejmu projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. Projekt trafił do dalszych prac w komisjach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów Publicznych.

Sejm uchwalił 13 ustaw – trafiły do Senatu

Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1164) wdraża przepisy UE w celu zwiększenia odporności instytucji finansowych m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków. Celem wprowadzanych rozwiązań jest umożliwienie sprawnej i szybkiej restrukturyzacji banków, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1275) dotyczą obniżenia kosztów gospodarki odpadami poprzez m.in. uszczegółowienie kwestii dotyczących nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych, podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami oraz wprowadzenie górnego limitu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej metodą „od ilości zużytej wody".

Zmiana przepisów  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pierwotny druk sejmowy nr 1228) dotyczy jednoznacznego wskazania, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego w 2021 r. oraz w latach późniejszych dotyczy nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1346). Określa minimalne wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1277) opóźnia termin powrotu do pełnego stosowania stabilizującej reguły wydatkowej. Zwiększa ponadto elastyczność gospodarowania środkami budżetowymi w celu niwelowania negatywnych skutków zmian gospodarczych i społecznych spowodowanych COVID-19.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustawach (pierwotny druk sejmowy nr 1266) dotyczą usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Mają zapewnić prawidłowe gospodarowanie, zachowanie szczególnej staranności oraz wzmocnić nadzór nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa.

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (pierwotny druk sejmowy nr 1088) przyznaje pracownikom PIP wykonującym czynności kontrolne prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych po 10 latach wykonywania takich zadań, a w wymiarze 12 dni roboczych po 20 latach pracy. Rozwiązania te wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w Prawie wodnym (pierwotny druk sejmowy nr 1281) doprecyzowują wymogi formalne, jakie należy spełnić, ubiegając się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Istotą nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1343) jest ułatwienie tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych. Ustawa zmniejsza m.in. obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, jaka musi zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80 proc. do co najmniej 70 proc., przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90 proc. producentów zrzeszonych w grupie (zamiast 100 proc. które obowiązują obecnie).

Nowelizacja ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1339) przewiduje dalsze wsparcie z budżetu kosztów uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolnych działających w UE. W latach 2021 - 2026 będą one dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustawach (pierwotny druk sejmowy nr 1372) przesuwają termin wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1341) uprawnia Instytut do tworzenia jednostek organizacyjnych mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działających jako podmioty zależne. Podmioty zależne będą stanowić formę prawną, która może być wykorzystywana przy tworzeniu jednostki Instytutu przede wszystkim w państwach nienależących do UE. Podmioty zależne będą mogły zostać utworzone za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po uprzednim poinformowaniu ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Ostatnią z uchwalonych ustaw – z druku sejmowego nr 1101 – zostało przewidziane utworzenie Akademii Zamojskiej. Placówka miałaby powstać 1 września 2021 r. w oparciu o istniejącą Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica.

Dokumenty o charakterze informacyjnym i proceduralnym

Sejm wysłuchał, a następnie przyjął informację z wykonania w 2020 r. programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogramu prac na rok 2021. Na forum Sejmu informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski. Stanowisko komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił poseł Artur Szałabawka.

Ponadto posłowie przyjęli w  głosowaniach przedstawione na poprzednim posiedzeniu Sejmu: informację o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2020 r. oraz informację Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych od 2016 r. przez prokuraturę w sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był prezes PKN Orlen.

Posłowie wysłuchali ponadto informacji bieżącej w sprawie realizacji rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030". O przedstawienie informacji wnioskował klub Prawo i Sprawiedliwość. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. Członkowie rządu odpowiadali ponadto na pytania posłów, dotyczące m.in. skuteczności realizacji programu „Moja Woda", ubezpieczenia rolników od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, programu repatriacji kapitału do Polski oraz programu "Profilaktyka 40 PLUS".

Decyzje o charakterze personalnym

W bloku głosowań posłowie stosunkiem głosów 380 za, 3 przeciw przy 43 wstrzymujących się zdecydowali o powołaniu Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

bottom of page