top of page

Podsumowanie XXXI posiedzenia Sejmu

RZ1_0236.view.jpg

Powołanie Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przyjęcie uchwały ws. budowy gazociągu Nord Stream 2 były głównymi punktami jednodniowego (15 czerwca) 31. posiedzenia Sejmu.

Powołanie RPO

Sejm zdecydował o powołaniu senator Lidii Staroń na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W głosowaniu uzyskała on poparcie 231 posłów, za jej kontrkandydatem Marcinem Wiąckiem głosowało 222 parlamentarzystów. Większość bezwzględna wynosiła 228 głosów. Sejm powołuje RPO bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu.

Uchwała Sejmu ws. Nord Stream 2

Posłowie głosami przedstawicieli wszystkich klubów i kół przyjęli uchwałę wzywającą rządy państw Unii Europejskiej i NATO, w tym szczególnie rząd Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2.

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Uchwalone ustawy

Sejm znowelizował ustawę o doręczeniach elektronicznych. Przesuwa ona termin wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego e-doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej. Zmiana wymuszona została przez pandemię COVID-19, która uniemożliwiła pełne przetestowanie systemu i przeszkolenie użytkowników.
 
Posłowie uchwalili także nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa likwiduje możliwość jednokrotnego przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stanowisko Senatu

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Sejm odrzucił poprawki zaproponowane przez senatorów.

I czytania

Sejm rozpoczął prace nad dwoma projektami ustaw.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe przewiduje wprowadzenie tzw. pakietu Slim VAT 2. Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku VAT. Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań postulowanych m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organizacje przedsiębiorców, m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu przez korektę deklaracji, wydłużenie terminu ulgi na „złe długi” z dwóch do trzech lat i uproszczenie opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Izba przeprowadziła także pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów. Proponowane rozwiązania między innymi umożliwią oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Pozostałe punkty porządku obrad

Na początku posiedzenia ślubowanie złożył pos. Zbigniew Ajchler. W ławach poselskich zastąpił on pos. Kliona Munyamę, który zrezygnował z mandatu.

Izba dokonała także zmian w składach osobowych komisji sejmowych.
Posłowie uczcili chwilą ciszy zmarłych płk. Mariana Pawełczaka ps. "Morwa", żołnierza Armii Krajowej, podkomendnego Hieronima Dekutowskiego "Zapory" oraz prof. Witolda Kieżuna, ekonomistę żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego.

bottom of page