top of page

Podsumowanie XXX posiedzenia Sejmu

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

Podczas czterodniowego posiedzenia (19, 20, 21 i 28 maja) Sejm m. in. powołał dr. Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Posłowie uchwalili ponadto m.in. ustawę przyspieszającą wzrost minimalnych płac medyków, a także przepisy wspomagające rynek najmu mieszkań.

Powołanie Prezesa IPN

W piątek 28 maja dr Karol Nawrocki, historyk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, został powołany na stawisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prezesa Instytutu powołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN.

Uchwalone ustawy

Sejm podczas 30. posiedzenia uchwalił 14 ustaw.

Posłowie znowelizowali ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa podnosi tzw. współczynniki pracy służące do ustalania najniższego wynagrodzenia medyków oraz przyspiesza termin osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych

poziomów wynagrodzeń zasadniczych o pół roku – dzięki przyjętym przepisom zaczną one obowiązywać już 1 lipca 2021 r.

Celem nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw jest podtrzymanie funkcjonowania rynku najmu mieszkań oraz złagodzenie skutków ograniczeń administracyjnych spowodowanych pandemią COVID-19 dla sektora mieszkaniowego. W tym celu tworzone będą nowe podmioty – społeczne agencje najmu. Będą one we współpracy z gminami pośredniczyć między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wdraża unijny pakiet „VAT e-commerce”. Celem przyjętych rozwiązań jest uszczelnienie podatku VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu internetowym. Ustawa wprowadza ponadto ulgę związaną z wydatkami poniesionymi na wyposażenie pojazdu w urządzenia do poboru opłat drogowych w systemie e-Toll.

Dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uporządkowane zostanie zarządzanie strategiczne ochroną zdrowia. Oprócz przygotowywania tzw. map potrzeb zdrowotnych Minister Zdrowia będzie zobowiązany także też do przygotowania strategii opartej na podstawie pięcioletniego krajowego planu transformacji, zawierającego szczegółowe działania, ich harmonogram i skutki finansowe. Pięcioletnie plany wojewódzkie będą także sporządzać wojewodowie.

Nowelizacja tzw. ustawy o covid (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) oraz niektórych innych ustaw m.in. przedłuża ważność vouchera turystycznego wydanego w zamian za odwołaną z powodu pandemii imprezę turystyczną z roku do dwóch lat. Zmiana ułatwi turystom skorzystanie z pierwotnie zaplanowanej imprezy w bezpieczniejszych warunkach, natomiast firmy z branży turystycznej zyskają dodatkowy czas, w którym będą mogły bezgotówkowo rozliczać się z niezrealizowanych wyjazdów.

Nowelizacja ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym jest wstępem do konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Przyjęte przez Sejm przepisy dają Skarbowi Państwa prawo do nabywania nowych akcji KSC z prawem głosu.
 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny wprowadza między innymi stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych doprecyzowuje ustawową definicję ratownika wodnego.

Zmiany w ustawach o systemie oświaty oraz o finansowaniu zadań oświatowych umożliwiają ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki oświatowej państwa.

Posłowie postanowili także, że Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy będzie nosił nazwę "Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich”.

Uregulowanie trybu zarządzania sumami depozytowymi uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury jest celem nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana w ustawie o kołach gospodyń wiejskich reguluje kwestie związane z tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem kół gospodyń wiejskich. Kompetencje w zakresie pomocy udzielanej kołom w miejsce ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego zostaną przekazane ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi. Zmienią się też przepisy określające przekazywanie pomocy finansowej kołom.

Celem nowelizacji ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest wdrożenie przepisów prawa UE wprowadzających specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów oraz specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej.

Sejm wyraził także zgodę na ratyfikację Konwencji z Minamaty ws. rtęci, sporządzonej w Kumamoto 10 października 2013 r. Konwencja ta dotyczy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed antropogenicznymi emisjami i uwolnieniami rtęci oraz związków rtęci.

Stanowiska Senatu

Sejm zakończył parlamentarny etap prac nad 11 ustawami, rozpatrując stanowiska Senatu.

Posłowie przyjęli senackie poprawki do nowelizacji Prawa energetycznego. Ustawa wykonuje prawo UE i dotyczy wprowadzania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Przyjęte przepisy m.in. pozwolą zastąpić sposób naliczania opłat za prąd z prognoz zużycia na rachunki za rzeczywiście zużytą energię.

Sejm przyjął część poprawek do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Fundusz ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku dewelopera. Posłowie poparli m.in. poprawkę obniżającą maksymalne stawki procentowe, służące do wyliczania wysokości składki na DFG. Sejm uwzględnił także poprawkę nakazującą deweloperom informowanie nabywców, gdy sprzedawany lokal nie ma metrażu wymaganego dla lokali mieszkalnych.

Posłowie przyjęli większość poprawek do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, m.in. przesuwającą termin wejścia przepisów w życie z lipca na grudzień bieżącego roku. Ustawa umożliwi częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej.

Sejm rozpatrzył ponadto poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przyjmując część z nich. Ustawa wprowadza m.in. e-licytacje z ruchomości i z nieruchomości.

Posłowie odrzucili senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, a także poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, do nowelizacji ustawy o COVID-19, umożliwiającej wypłatę wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe wspomagające uzupełnianie braków, do nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz do nowelizacji Kodeksu karnego.

Sejm odrzucił stanowisko Senatu odrzucające nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

I czytania

Sejm rozpoczął w I czytaniu prace nad przedstawionym przez Prezydenta RP projektem nowelizacji kodeksu cywilnego. Umożliwi ona ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, polegającą na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z powodu trwałego i ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Posłowie rozpoczęli także prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego. Komisyjny projekt ma na celu dostosowanie przepisów kpa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sejm skierował oba projekty do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

W I czytaniu Sejm debatował ponadto nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Projekt wykonuje prawo UE i ma na celu zwiększenie odporności instytucji finansowych m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków. Prace nad rządowym przedłożeniem będą kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych.

II czytania

Sejm przeprowadził II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy dotyczą ograniczenia obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Podczas 30. posiedzenia odbyło się także II czytanie projektu ustawy reaktywującej Akademię Zamojską. Ma ona powstać w miejsce obecnie działającej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Tematem przedstawianej podczas 30. posiedzenia Izby informacji bieżącej były działania podejmowane na rzecz seniorów, w szczególności zmierzające do poprawy warunków życia i aktywności społecznej osób starszych. O informację wnioskował klub Prawo i Sprawiedliwość, a przedstawił ją Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jak poinformował przedstawiciel rządu, nakłady na politykę senioralną wzrosły od 2015 r.
dziesięciokrotnie, do ponad 36 mld zł, o niemal połowę wzrosły też najniższe emerytury.

Pytania w sprawach bieżących dotyczyły m.in. programu Moja Woda, planowanych zmian w funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych, realizacji programu dla kół gospodyń wiejskich i planów utworzenia koncernu multienergetycznego.

Uchwały okolicznościowe

Posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę ws. sytuacji na Białorusi w związku z niedawnym zmuszeniem do lądowania w Mińsku samolotu z opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie.

Sejm uczcił także uchwałą 75. rocznicę wznowienia „Wiadomości” – emigracyjnego pisma kulturalnego.

Pozostałe punkty porządku dziennego

Na początku obrad posłowie chwilą ciszy uczcili pamięć pos. Jerzego Wilka. W miejsce zmarłego mandat poselski objął Adam Ołdakowski, który podczas posiedzenia złożył ślubowanie.

Posłowie wybrali sędzię Katarzynę Ewelinę Chmurę na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Sejm zapoznał się z także informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji, przedstawioną przez odchodzącego z urzędu Adama Bodnara.

Izba dokonała także zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

198244499_1900465883446598_3474765408933
bottom of page