top of page

Podsumowanie XXVIII posiedzenia Sejmu

RZ1_1697.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Podczas posiedzenia (14, 15 i 20 kwietnia) posłowie zajmowali się m.in. szeregiem zmian w ustawach usprawniających transfery finansowe do obywateli i programy pomocowe. Wejście w życie przyjętych regulacji poprawi funkcjonowanie m.in. Karty Dużej Rodziny i programu „Dobry start”. Inne ważne rozwiązanie to decyzja o powołaniu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego – środki wpłacane przez konsumentów na zakup nowych mieszkań będą bezpieczne nawet w przypadku upadku dewelopera. Z kolei zmiany w procedurze cywilnej wprowadzają elektroniczne licytacje komornicze nieruchomości, co utrudni zmowy między licytującymi, a w konsekwencji pomoże wierzycielom odzyskać więcej pieniędzy.Posiedzenie rozpoczęło się od podjęcia przez aklamację uchwały Sejmu w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu (druk sejmowy nr 1081). Także przez aklamację Izba podjęła uchwałę w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów (druk sejmowy nr 1111).

Sejm podjął też kolejną próbę wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Uchwałą Izby na stanowisko to został powołany Bartłomiej Wróblewski. Teraz o kandydaturze tej wypowie się Senat.

Sejm przeprowadził I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (druk sejmowy nr 1015). Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto projekt m.in. rozszerza katalog dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy. Na forum Sejmu projekt uzasadniła Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

II czytania
Izba rozpatrzyła sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1013). Projekt modyfikuje system opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych. Projektowane zmiany mają umożliwić prowadzenie długoterminowej polityki zdrowotnej opartej o potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców. Oczekiwanym efektem regulacji jest wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia, dzięki któremu interwencje – zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim – są planowane z dostatecznym wyprzedzeniem, a także jest przewidziany horyzont czasowy oraz środki finansowe na ich realizację.

Posłowie rozpatrzyli ponadto sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (pierwotny druk sejmowy nr 1005).

Sejm uchwalił 17 ustaw – trafiły do Senatu
Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (pierwotny druk sejmowy nr 970) zwiększa udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach KDR oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Zgodnie z nowelizacją Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel.

Zmiany w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (pierwotny druk sejmowy nr 1068) dotyczą nadania Prezesowi UOKiK kompetencji do uczestnictwa jako jednego z przedstawicieli Polski w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów w okresie do 15 lipca 2021 r., tak aby rozpoczynając od 16 lipca 2021 r. pełnienie roli jednolitego urzędu łącznikowego bezpośrednio na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) płynnie kontynuował uczestnictwo w pracach Sieci już jako JUŁ i wypełniał kompleksowo swoje zadania.
Wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie przyjęć osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, do czasu zakończenia planowanej rozbudowy jego infrastruktury, jak również zapewnienia kadr do jej obsługi poprzez czasowe oddelegowanie do pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej to najważniejsze cele zmian w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (pierwotny druk sejmowy nr 1071).

Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1072) ma przede wszystkim usprawnić wydatkowanie unijnych środków otrzymywanych na ten cel. Termin składania wniosków przypada od 15 marca do 15 maja, natomiast do 31 maja będzie ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku. Szef resortu rolnictwa będzie mógł termin przedłużyć w sytuacjach szczególnych, takich jak powodzie czy susze.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pierwotny druk sejmowy nr 1033) dotyczą przede wszystkim korekty zasad funkcjonowania programu „Dobry start”. Organem realizującym to świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dotychczas było to zadanie samorządów.

Zwiększenie o 187 mln zł limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej poprzez zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy mogliby prowadzić dodatkowe zajęcia wspomagające w celu uzupełnienia braków w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej to istota nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pierwotny druk sejmowy nr 1062).

Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (pierwotny druk sejmowy nr 1073) przedłuża do 30 września 2021 r. okres przejściowy, w którym będą działały równolegle dwa systemy poboru opłat drogowych: obecny viaTOLL oraz nowy, e-TOLL. Nowelizacja zakłada ponadto likwidację szlabanów na państwowych autostradach, co powinno zwiększyć płynność ruchu na tych trasach.

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 808) dostosowują polskie prawo do przepisów unijnych w zakresie funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Dzięki jego wprowadzeniu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie na podstawie prognoz. Nie będzie też konieczna fizyczna obecność inkasenta.

Powołanie tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego działalność planowana jest na lata 2021 - 2030, a którego podstawowym zadaniem jest wsparcie wykonania ustalonego na forum Unii Europejskiej celu redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. w 2030 r. w porównaniu do 1990 r. to główny cel uchwalonych przez Izbę zmian w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustawach (pierwotny druk sejmowy nr 1008).

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1009) dostosowują polskie regulacje do przepisów unijnych, dotyczących poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Regulacja wprowadzi do e-dowodów, czyli dokumentów z warstwą elektroniczną, drugą cechę biometryczną, tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Od 2019 r. e-dowody zawierają już wizerunek twarzy.

Penalizacja nielegalnego wprowadzania na obszar Polski dóbr kultury pochodzących z państw niebędących członkami Unii Europejskiej to podstawowe rozwiązanie przewidziane w nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (pierwotny druk sejmowy nr 1012). Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury.

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 867) wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Zgodnie z nowelizacją, kara do 5 lat więzienia będzie groziła nie tylko osobie uczestniczącej w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, ale i samodzielnie zapoznająca się z takimi treściami.

Wprowadzenie możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej to główna zmiana nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 899). Zmiana ta nie tylko przyspieszy postępowanie i obniży jego koszty, ale przede wszystkim uniemożliwi zmowy pomiędzy uczestnikami licytacji komorniczych, zmierzające do obniżenia ceny nabywanej nieruchomości. Zgodnie z przyjętymi przepisami, licytacja elektroniczna będzie możliwa do przeprowadzenia na wniosek wierzyciela.

Nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz województwa (pierwotne druki sejmowe nr 1014 oraz 990) dotyczy uwzględnienia funkcjonowania młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym oraz przy samorządzie województwa, instytucjonalnego wzmocnienia młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz zapewnienia młodzieżowym radom przy JST sprawniejszego funkcjonowania przy możliwości zwiększenia oddziaływania na lokalne społeczności.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (pierwotny druk sejmowy nr 985) przewiduje powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminuje ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych. Ustawa określa zasady działania Funduszu i jego zakres odpowiedzialności. Jedną z głównych korzyści jej wejścia w życie będzie wyeliminowanie ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze, w których dotąd nie zawsze były stosowane dodatkowe zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej.

Usprawnienie postępowań upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) to główne rozwiązanie zawarte w nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 1016). Wśród rozwiązań szczegółowych ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego komisarza, zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu, rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości i zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności.

Ponadto Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do trzech ustaw. Trafią one teraz do podpisu Prezydenta RP
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 957, druk uchwały z poprawkami Senatu nr 1112) nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Dostawcy ciepła i gazu mają też mieć obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej. Sejm uwzględnił senackie poprawki zgodnie z którymi informacje o rozliczeniach kosztów zarządca lub właściciel będzie miał obowiązek udostępnić nieodpłatnie nie rzadziej niż raz w roku. Informacje o zużyciu ciepła mają być możliwe do nieodpłatnego uzyskania raz w miesiącu.

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (pierwotny druk sejmowy nr 916, druk uchwały z poprawkami Senatu nr 1113) ujednolica specustawy inwestycyjne, wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania ich przepisów oraz rozwiązania, które przyczynią się do usprawnienia procesu inwestycyjnego. Senat zaproponował do ustawy kilkanaście poprawek, o charakterze przede wszystkim legislacyjnym, z których większość została przez Sejm przyjęta.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (pierwotny druk sejmowy nr 969, druk uchwały z poprawkami senatu nr 1108 dotyczy realizacji części postulatów podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, m.in. zwiększa z 250 zł do 400 zł dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych. Wprowadza także inne zmiany regulujące wykonywanie zawodu pracownika socjalnego, m.in. umożliwia zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu przez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej. Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych i wprowadzono okresowe oceny. Nowe przepisy uelastyczniają ponadto przyznawanie świadczeń niepieniężnych: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze będą mogły być także przyznawane w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone.

Dokumenty o charakterze informacyjnym i proceduralnym
Sejm podjął uchwałę o przyjęciu informacji Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie lipiec - grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie UE).
Posłowie wysłuchali też informacji bieżącej w sprawie stanu służby zdrowia podczas III fali pandemii. O jej przedstawienie wnioskował Klub Parlamentarny Koalicja Polska, a w jej imieniu wniosek uzasadnił pos. Władysław Kosiniak Kamysz. W imieniu Rady Ministrów głos w tej sprawie zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania posłów w sprawach bieżących, dotyczące m.in. tarczy prawnej dla przedsiebiorców, programu rehabilitacji pocovidowej, bezpieczeństwa szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz projektu i planów utworzenia Narodowego Programu Kopernikańskiego.

Izba dokonała też zmian w składach osobowych komisji sejmowych (druk sejmowy nr 1107).

bottom of page