top of page

Podsumowanie XXVI posiedzenia Sejmu

LB1_3569.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

13 uchwalonych ustaw, rozpatrzone stanowiska Senatu do czterech aktów prawnych, osiem uchwał okolicznościowych oraz rządowe informacje o najważniejszych aktualnych sprawach to bilans dwudniowego (24 - 25 lutego) 26. posiedzenia Sejmu. Posłowie zdecydowali m.in. o poszerzeniu świadczeń dla represjonowanych działaczy opozycji demokratycznej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uregulowali kwestie poruszania się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych oraz znowelizowali ustawę

o Sądzie Najwyższym.

Sejm znowelizował ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Dzięki uchwalonym przepisom wzrosną progi dochodowe, od których możliwe jest udzielenie pomocy takim osobom, co pozwoli poszerzyć grono uprawnionych do uzyskania wsparcia. Wyższe będą też stawki pomocy, która będzie mogła być udzielana dwa razy w roku, a nie jak dotychczas raz na 12 miesięcy.  Projekty ustaw w tej sprawie złożyli Senat oraz grupa posłów.

Wprowadzone przez Sejm zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym przewidują m.in. przedłużenie o dwa lata terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po 1997 r. Konieczność zmiany, jak uzasadniają wnioskodawcy, wynika z liczby spraw będących przedmiotem skargi oraz utrudnień spowodowanych pandemią. Projekty w tej sprawie wnieśli Prezydent RP oraz Senat.

Większa odporność systemu bankowego na kryzysy finansowe będzie efektem przyjętych przez Sejm zmian w prawie bankowym. M.in. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na bank lub inny nadzorowany podmiot dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć częstotliwość ich składania.

Zmiany w prawie celnym i niektórych innych ustawach przyczynią się do uproszczenia procedur. Wszelkie należności z tytułu importu towarów będą zawierać się w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego wspólnego postępowania. Nowelizacja umożliwi także nadawanie numerów PESEL zatrudnionym w Polsce cudzoziemcom, co ułatwi rozliczanie podatków.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ma na celu zwiększenie uprawnień stron postępowania i organizacji ekologicznych przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zmiana w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza w życie przepisy unijnej dyrektywy i poprzez zwiększenie transparentności przepływów finansowych wspomoże działalność organów wykrywających środki pochodzących z działalności przestępczej lub służące działalności terrorystycznej.

Ustawa zmieniająca przepisy o podatku akcyzowym uszczelni rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi i suszem tytoniowym. Ma się też przyczynić do wyeliminowania nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych.

W wyniku nowelizacji ustawy o transporcie w Polsce obowiązywać będzie europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych, w których w czasie kontroli drogowej wykryto poważne lub niebezpieczne usterki.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym jest ostatnim elementem wdrażania unijnych dyrektyw w dziedzinie transportu kolejowego. Zmianie ulegnie m.in. procedura homologacji pojazdów kolejowych oraz przepisy dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa.

Sejm zdecydował także o przedłużeniu o trzy miesiące tegorocznego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zmiana ma ułatwić realizację tego przedsięwzięcia w warunkach pandemii.

Nowelizacja prawa oświatowego umożliwi monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Posłowie przyjęli także zmiany w prawie łowieckim, które dadzą sejmikom więcej czasu na podjęcie uchwał ws. podziału województw na obwody łowieckie do końca grudnia.

Stanowisko Sejmu ws. uchwał Senatu

Posłowie przyjęli zaproponowaną przez Senat poprawkę do nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Senatorowie doprecyzowali w niej zakaz używania telefonów przez pieszego podczas przekraczania jezdni.

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o tzw. 14. emeryturze, nie zgodził się też na zmiany zaproponowane przez senatorów do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej waloryzacji tych świadczeń. Posłowie nie zgodzili się także z drugą izbą ws. ustawy o służbie zagranicznej.

I czytania

Sejm rozpoczął prace legislacyjne nad trzema projektami ustaw.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in., że do realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej wliczane będą inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa i samorządów, budżetu UE i środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy regionalnych. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw uzupełnia przepisy ws. zwalczania terroryzmu, wykonując dyrektywę UE. Proponowane przepisy zakładają m.in. zatrzymanie biegu przedawnienia karalności na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, zakazują też zbiórek na opłacenie kary grzywny. Projektem zajmie się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. rozwiązania dotyczące e-licytacji z ruchomości i nieruchomości.

Uchwały okolicznościowe

Posłowie przyjęli osiem uchwał okolicznościowych. Sejm uczcił setną rocznicę urodzin trenera Kazimierza Górskiego, 180. rocznicę urodzin malarza Józefa Brandta, setną rocznicę śmierci kompozytora Władysława Żeleńskiego i 50. rocznicę zwycięskiego strajku łódzkich włókniarek. Posłowie przyjęli też uchwały ws. upamiętnienia dwusetnej rocznicy Powstania Greckiego oraz 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Sejm oddał też hołd zamordowanej 10 lat temu Jolancie Brzeskiej, walczącej o prawa lokatorów reprywatyzowanych warszawskich nieruchomości. Izba wezwała też władze Białorusi do uwolnienia skazanych dziennikarek TV Biełsat.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm na wniosek Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska zapoznał się z informacją bieżącą dotyczącą procedury ratyfikacji umowy o Funduszu Odbudowy i przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. Jak zapewnił sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, wydatkowanie środków w ramach KPO jest precyzyjnie zaplanowane, a sam plan zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej w połowie kwietnia, a więc przed ostatecznym terminem, który upływa z końcem tego miesiąca. Założenia programu przedstawiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Koncentrować będzie się on w pięciu zasadniczych obszarach: wsparcie przedsiębiorczości poprzez budowanie odporności i konkurencyjności gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość ochrony zdrowia, a także zielona, inteligentna mobilność.

W odpowiedzi na poselskie pytania w sprawach bieżących przedstawiciele rządu informowali m.in. o programach na rzecz zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży, o walce z mafiami vatowskimi, o Narodowym Programie Szczepień i o nowej rządowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Pozostałe informacje rządu

Posłowie zapoznali się też z rządowymi informacjami na temat stanu przygotowań do możliwej fali powodziowej w Polsce oraz ws. procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając dokonania rządu w walce z nieprawidłowościami w odprowadzaniu podatku VAT.

Pozostałe decyzje Izby

Posłowie minutą ciszy uczcili pamięć Jana Lityńskiego, zmarłego tragicznie posła X, I, II i III kadencji, działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL.

Sejm przyjął też uchwałę ws. zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

bottom of page