top of page

Podsumowanie XXV posiedzenia Sejmu

LB1_2277.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Rozpatrzenie senackich poprawek do ustawy budżetowej na 2021 r. oraz zmiany w Prawie o ruchu drogowym, wprowadzające m.in. zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy to najważniejsze decyzje podjęte przez Izbę podczas 25. posiedzenia. Posłowie uchwalili ponadto przepisy przewidujące tzw. 14 emeryturę oraz podwyżkę emerytur i rent o minimum 50 zł.

Sejm podjął trzy uchwały o charakterze okolicznościowym

Podczas 25. posiedzenia Izby Sejm podjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Kolejna z uchwał Sejmu ustanowiła 2021 r. Rokiem Grupy Ładosia, honorując działania grupy polskich dyplomatów z Berna na rzecz ratowania Żydów z Zagłady. Posłowie podjęli ponadto uchwałę w sprawie zatrzymania Aleksieja Nawalnego.

Sejm rozpoczął prace nad pięcioma projektami ustaw

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 897) ma na

celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiąże się wyzwanie wyjścia z kryzysu gospodarczego po pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności działania administracji rządowej. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Przedstawiony przez Radę Ministrów projekt nowelizacji Prawa celnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 833) ma usprawnić wydawanie decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów. Projektem zajmie się teraz sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Do sejmowej komisji finansów publicznych trafiły także dwa kolejne rządowe przedłożenia. Pierwsze z nich to projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (druk nr 834). Dotyczy on zwiększenia efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, przez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny to projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 860), ukierunkowany na wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami oraz wprowadzenia nowych obowiązków w stosunku do samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Senacka propozycja zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawach (druk nr 584), dotycząca doprecyzowania przepisów w celu zwiększenia ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie ze strony wspólnie z nimi zamieszkujących osób, trafiła do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Sejm uchwalił sześć ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza szereg istotnych nowości w przepisach, m.in. zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Zgodnie z nowelizacją pieszy już znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Ponadto piesi przechodzący przez jezdnię lub torowisko nie będą mogli w tym czasie korzystać z telefonu. Zmiany wprowadzają także zakaz jazdy zbyt blisko następnego samochodu na autostradach i drogach ekspresowych, czyli tak zwanej jazdy na zderzaku – wyjątkiem od tej zasady ma być moment wykonywania manewru wyprzedzania. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2021 r.

Ustawa o służbie zagranicznej określa organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej oraz szczególne prawa i obowiązki osób wchodzących w jej skład. Zadaniem tej służby jest ochrona interesów Polski w relacjach z innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi. Ma ona także za zadanie ochronę interesów obywateli polskich za granicą.

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów określa warunki nabywania prawa do tego świadczenia oraz zasady jego wypłaty. Tzw. 14 emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2 900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2 900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc 14. emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2 900 zł. Według szacunków rządu świadczenie to otrzyma ok. 9,1 mln osób, w tym 7,9 mln osób w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.

Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy zwaloryzowania w 2021 r. świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Świadczenia mają być podwyższone od marca 2021 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych dotyczy nadzoru Żandarmerii Wojskowej nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochrony (SUFO) strzegącymi obiektów wojskowych. Uchwalone zmiany w ustawie przewidują, że nadzór nad SUFO w resorcie obrony sprawuje szef MON za pośrednictwem komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Nadzór dotyczy organizacji, zasad działania, uzbrojenia i wyposażenia, współpracy z innymi formacjami i służbami oraz zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planami.

Kolejna z ustaw dostosowuje przepisy o obrocie instrumentami finansowymi do norm unijnych. Nowe przepisy wdrażają m.in. dyrektywę ws. rynków instrumentów finansowych i regulacje UE dotyczące Europejskich Urzędów Nadzoru.

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu do sześciu ustaw – trafiły one do podpisu Prezydenta

Podstawowym aktem prawnym znajdującym się na tym etapie prac legislacyjnych jest ustawa budżetowa na 2021 r. Senat zaproponował do niej 109 poprawek. Ustawa przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Ustawa o rezerwach strategicznych określa zasady tworzenia, utrzymywania, udostępnienia, likwidacji oraz finansowania rezerw strategicznych, a także zadania i organizację Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Precyzuje, że rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Mają one wspierać wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, pomagać w odtwarzaniu infrastruktury krytycznej, łagodzić zakłócenia w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki,  zaspokajać podstawowe potrzeby obywateli oraz ratować ich życie i zdrowie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dotyczy umożliwienia wydawania zaświadczeń w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co ma znacząco usprawnić procedury wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, a także zaświadczeń wydawanych przez inne organy administracji publicznej.

Posłowie ustalili także ostateczne brzmienie dwóch ustaw, wprowadzających rozwiązania związane z trwającym stanem epidemii: nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (pierwotne druki sejmowe nr 828 i 828-A, druk uchwały Senatu nr 879) oraz nowelizacji o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pierwotny druk sejmowy nr 801, druk uchwały Senatu nr 880).

Sejm rozpatrzył ponadto poprawki Senatu do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 r.

W ramach bloku głosowań Sejm podjął decyzję personalną

Decyzją posłów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich został powołany prof. Piotr Wawrzyk. Zgodnie z art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na pięć lat.

Posłowie wysłuchali podczas 25. posiedzenia Sejmu informacji bieżącej w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi oraz nadzoru nad całym procesem. O przedstawienie informacji wystąpił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość – w jego imieniu wniosek uzasadniła poseł Barbara Dziuk. Informację przedstawił minister - członek Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Członkowie rządu odpowiadali też na pytania posłów w sprawach bieżących, które dotyczyły m.in. rządowego wsparcia dla gmin, na terenie których działały PGR, przejęcia wydawcy prasy Polska Press przez PKN Orlen oraz obowiązujących ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Izba zajęła się także dwoma dokumentami o charakterze sprawozdawczym. Informację Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Batory” i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową przedstawił na forum Sejmu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk. W swoim wystąpieniu poinformował, że program „Batory”, który miał i ma za zadanie pobudzić przemysł stoczniowy w Polsce nie został zahamowany, a w resorcie infrastruktury trwają prace nad jego rozwojem.

Minister Marek Niedużak, podsekretarz stanu w resorcie Rozwoju, Pracy i Technologii, zapoznał posłów z informacją wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku. Poinformował, że pomoc rządowa dla przedsiębiorstw przekroczyła już 175 mld zł. Dodał ponadto, że wzrosła liczba postępowań naprawczych i restrukturyzacyjnych, których celem jest uchronienie firm przed bankructwem.

bottom of page