top of page

Podsumowanie XXIV posiedzenia Sejmu

RZ1_1106.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Podczas 24. posiedzenia w czwartek 17 grudnia Sejm uchwalił cztery ustawy.
Ustawa budżetowa na rok 2021 zakłada, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, a zatem deficyt wyniesie 82,3 mld zł. W 2021 roku Polska powróci na ścieżkę wzrostu - produkt krajowy brutto wzrośnie według szacunków o 4 proc. w ujęciu realnym. W budżecie na 2021 r. zarezerwowano środki na kontynuację programów społecznych takich jak „Rodzina 500 plus”, czy „Dobry start”. II czytanie projektu odbyło się we wtorek, podczas 23. posiedzenia. Izba w głosowaniach uwzględniła część zgłoszonych wówczas poprawek, m.in. zwiększenie wydatków na rządowy program na rzecz seniorów "Aktywni+" oraz na wsparcie dla lotniczego ratownictwa medycznego. 

Sejm zdecydował ponadto, że przebudowany zostanie system państwowych rezerw. Dzięki uchwalonej ustawie o rezerwach strategicznych efektywniej można będzie zabezpieczać Polskę 

i jej obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niezbędnych towarów i dóbr. Rezerwami strategicznymi państwa zajmować się będzie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która zastąpi istniejącą obecnie Agencję Rezerw Materiałowych.

Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowym miksie energetycznym wzrośnie dzięki uchwalonej podczas 24. posiedzenia ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ustawa przewiduje wzmocnienie wsparcia dla morskich farm wiatrowych przez wyłączenie go z ogólnego systemu wsparcia dla OZE, a także wprowadzenie ułatwień administracyjnych w procesie inwestycyjnym i stworzenie zachęt dla rozwoju lokalnego łańcucha dostaw.
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza kolejne narzędzia prawne pomagające w łagodzeniu skutków pandemii. Pomoc otrzymają m.in. przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawcy prowadzący zakłady aktywności zawodowej będą mogli ubiegać się o szerszą rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Rozszerzone zostało obowiązywanie Polskiego Bonu Turystycznego. Będzie nim można płacić także za jednodniowe imprezy turystyczne, niewymagające noclegu. Pomocą objęci zostaną także przewoźnicy autobusowi, świadczący usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego. Będą oni mogli otrzymywać środki także za miesiące, w których obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się.

Stanowiska Senatu
Sejm rozpatrzył stanowiska Senatu do ośmiu ustaw przyjętych podczas 21. posiedzenia. Posłowie zdecydowali o odrzuceniu poprawek do ustaw: o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Sejm nie zgodził się z wnioskami Senatu o odrzucenie ustaw: o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw oraz zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
Posłowie przyjęli wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dzięki uchwalonym przepisom samorządy będą mogły w bieżącym roku korzystniej rozliczać się z ilości odzyskiwanych odpadów. Sejm zgodził się z Senatem m.in. w kwestii terminu wejścia w życie ustawy: zacznie ona obowiązywać od 31 grudnia 2020 r., a nie, jak pierwotnie planowano, w terminie 14 dni od daty publikacji. Posłowie uznali także za zasadną poprawkę pozwalającą zawiesić pobór kar od gmin, ktre nie osiągnęły odpowiedniego poziomu recyclingu.
Sejm uwzględnił także część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o drogach publicznych.
Głosowania nad uchwałami Senatu odbyły się podczas 24. posiedzenia Sejmu.

Pozostałe decyzje Sejmu
W 50. rocznicę Grudnia ’70 - tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu – Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą ofiary użycia siły przeciwko robotnikom przez komunistyczną władzę. Posłowie uczcili także chwilą ciszy ofiary stanu wojennego w 39. rocznicę jego ogłoszenia.
Izba przyjęła do wiadomości informację rządu ws. stanu przygotowania podmiotów leczniczych na zwiększoną liczbę zachorowań na COVID-19 oraz działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przedstawioną na 22. posiedzeniu. Sejm przyjął także do wiadomości sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2019 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz przyjęty przez Radę Ministrów dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.”. Izba zapoznała się także z Informacją z wykonania w 2019 r. programu wieloletniego pn. "Program ochrony brzegów morskich" oraz harmonogramem prac na rok 2020 i przyjęła dokument do wiadomości.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Przedmiotem informacji bieżącej przedstawionej podczas 23. posiedzenia Sejmu był stan polskiej gospodarki i finansów oraz sytuacji przedsiębiorców z takich branż jak turystyka, hotelarstwo, gastronomia, targowa i konferencyjna, taksówkarska i inne w dobie pandemii COVID-19. Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Robert Tomanek.
Pytania w sprawach bieżących rozpatrzone podczas tego samego posiedzenia dotyczyły m.in. zaangażowania żołnierzy Wojska Polskiego w walkę z epidemią koronawirusa, a także podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

bottom of page