top of page

Podsumowanie XXIII posiedzenia Sejmu

LB1_0487.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

W dniach 15 - 17 grudnia (wtorek - czwartek) obradował Sejm. Głównym punktem obrad Izby był projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Jego II czytanie odbyło się podczas 23. posiedzenia, które odbyło się w dniach 15-16 grudnia, a głosowanie nad poprawkami i wnioskami mniejszości oraz uchwalenie całości ustawy nastąpiło na kolejnym, 24. posiedzeniu, 17 grudnia. Sejm uchwalił też ustawę o rezerwach strategicznych oraz koleje przepisy wspierające przedsiębiorców w czasie pandemii.

Ustawy uchwalone przez Sejm
Na 23. posiedzeniu Sejm uchwalił sześć ustaw.
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego jest celem ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Ustawa ta stwarza ramy prawne dla rządowego programu „Grunt za mieszkanie”. Dzięki niemu inwestor, który zbuduje budynek na nieruchomości nabytej od gminy, będzie mógł w rozliczeniu przekazać gminie część powstałych w ten sposób

mieszkań. Dodatkowo gminy realizujące programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać grant na pokrycie części kosztów budowy niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. W nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej określono maksymalny limit wydatków na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby dla funkcjonariuszy mieszkających w innej miejscowości na lata 2022 - 2031.

Sejm wprowadził też zmiany w kodeksach. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw znacząco usprawni wydawanie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego i innych zaświadczeń wydawanych przez władze publiczne. Zmiana w kodeksie postępowania karnego ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej pokrzywdzonych dzieci w postępowaniach karnych, np. domniemanie małoletności w sytuacji, gdy nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wieku pokrzywdzonego.
Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu wykonuje Porozumienia między Biurem Polskim w Tajpej, a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych, zawartego 17 czerwca 2019 r. Celem porozumienia jest poprawa dotychczasowej współpracy.
Sejm uchwalił także ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 r. Zmianie uległy dwa złożone przez Polskę zastrzeżenia do konwencji, jedno zostało wycofane, jedno zaś utrzymane. Zgodnie z konwencją, jej strony zobowiązane są do cyklicznego potwierdzania ważności złożonych przez siebie zastrzeżeń.

bottom of page