top of page

Podsumowanie XXII posiedzenia Sejmu

RZ1_8506.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Sejm podczas 22. posiedzenia (w dniach 9 - 10 grudnia) uchwalił siedem ustaw, rozpatrzył stanowiska Senatu także do siedmiu ustaw, rozpoczął też m.in. prace nad zmianami Prawa energetycznego. Najistotniejszym punktem posiedzenia było rozpatrzenie poprawek Senatu do tzw. tarczy branżowej, tj. pakietu rozwiązań wspierających przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych na skutek drugiej fali zachorowań na COVID-19.

Uchwalone ustawy

Posłowie podczas czwartkowego (10 grudnia) bloku głosowań przyjęli siedem aktów prawnych.

Sejm znowelizował ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, dzięki czemu wydłużona została możliwość podejmowania działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych do końca 2023 r.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu zapewnienie płynności dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, takich jak paliwa lotnicze, żeglugowe oraz gaz LPG. Ustawa przedłuża możliwość stosowania papierowych dokumentów dostawy, co pozwoli przedsiębiorcom uniknąć niezbędnych dla wdrożenia elektronicznego systemu wydatków.

Celem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest doprecyzowanie przepisów dotyczących opłaty za reklamę napojów alkoholowych i optymalizacja systemu jej poboru. Zmiany pomogą także w skuteczniejszej windykacji należności przez urzędy skarbowe.

Nowelizacja ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw ma na celu pełniejsze dostosowanie polskiego prawa do przepisów UE, w szczególności w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa. Uchwalone przepisy dostosowują też zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich i członków ich rodzin na terytorium Polski do umowy o brexicie.

Sejm wyraził także ustawowe zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi UE oraz na wypowiedzenie Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych między Polską i Bułgarią, zawartego w 1925 r.
Zmiany w ustawach o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce komunalnej dostosowują stosowaną w nich terminologię do obowiązującego stanu oraz porządkują odesłania do innych aktów prawnych.

Rozpatrzenie stanowisk Senatu

Sejm rozpatrzył stanowiska Senatu do siedmiu ustaw.

Posłowie przyjęli część z ponad 400 poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwanej też tarczą branżową. Celem ustawy jest udzielenie wsparcia branżom, które odniosły straty w wyniku jesiennej fali zachorowań na COVID-19 i wprowadzonych z jej powodu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wśród przyjętych przez Sejm poprawek znalazły się te rozszerzające listę branż i grup zawodowych objętych pomocą – chodzi m.in. o catering, przewozy autokarowe czy pilotów wycieczek. Posłowie zgodzili się także, by samorządy mogły w dalszym ciągu zwalniać z podatku od nieruchomości budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, która utraciła płynność w związku z COVID-19.

Sejm przyjął też część poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Posłowie zgodzili się m.in. na zwiększenie dopłat na pokrycie części kosztów ponoszonych przez samorządy przy tworzeniu lokali na wynajem.

Izba przyjęła też część senackich poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty.

Sejm pozytywnie rozpatrzył wszystkie poprawki do ustaw o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

I czytania

Sejm podczas 22. posiedzenia rozpoczął prace legislacyjne nad czterema ustawami. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zawiera szereg zmian istotnych z punktu widzenia konsumenta, a także ważnych dla całego systemu elektroenergetycznego. Projekt dostosowuje polskie przepisy do prawa UE w zakresie funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania. Oznacza to możliwość rozliczania odbiorców, głównie gospodarstw domowych, z rzeczywiście zużytej energii, a nie - jak obecnie - na podstawie prognoz zużycia. Do 2028 r. tzw. inteligentne liczniki mają zostać zainstalowane w 80 proc. gospodarstw domowych. Łatwiej będzie też zmienić dostawcę energii elektrycznej. Konsumenci będą też chronieni przed nieuczciwymi praktykami niektórych sprzedawców energii i gazu – nie będą oni mogli zawierać umów w formie akwizycyjnej czyli w domu potencjalnego klienta.

Izba przeprowadziła także I czytanie projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Doprecyzowuje on i uściśla przepisy dotyczące gwarancji procesowych, przysługujących pokrzywdzonym, w szczególności chroniących małoletnie ofiary przestępstw. Projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która po I czytaniu zarekomendowała przyjęcie go bez poprawek.

Posłowie przeprowadzili też I czytania komisyjnych projektów będących reakcją na petycje obywateli. Pierwszy z nich miał na celu dostosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim poprzez danie prawa składania skarg i wniosków nie tylko obywatelom RP, ale wszystkim zainteresowanym. Sejm zdecydował o odrzuceniu projektu w I czytaniu. Drugi projekt ma na celu zmianę kodeksu postępowania administracyjnego, ułatwiając zainteresowanym zebranie dokumentacji niezbędnej do złożenia do sądu administracyjnego skargi na decyzję organu administracji. Ten projekt Izba skierowała do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Informacja nt. COVID-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił posłom informację w sprawie stanu przygotowania podmiotów leczniczych na zwiększoną liczbę zachorowań na COVID-19 oraz działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jak powiedział szef resortu zdrowia, działania rządu przygotowujące system ochrony zdrowia na jesienną falę zakażeń obejmowały m.in. zabezpieczenie miejsc w szpitalach i respiratorów. - Starano się, aby liczba dostępnych łóżek rosła szybciej niż przyrost hospitalizowanych pacjentów. Wzrost liczby zachorowań udało się ograniczyć dzięki wprowadzonym obostrzeniom – zaznaczył Minister Zdrowia. Nadzieją na powstrzymanie trzeciej fali zakażeń jest rozpoczęcie szczepień.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Przedmiotem informacji bieżącej przedstawionej na 22. posiedzeniu był proponowany przez Ministra Edukacji i Nauki pakiet. wolności akademickiej. Jak zapewnił wiceszef resortu Wojciech Murdzek, pakiet będzie konsultowany z konferencjami rektorów i innymi przedstawicielami organów uczelni.

Pytania posłów w sprawach bieżących dotyczyły m.in. innymi stanowiska rządu wobec polityki „Zielonego Ładu”, sytuacji stoczni Gryfia w Szczecinie, Funduszu Medycznego, zmian w pakiecie mieszkaniowym oraz działań wspierających naukę zdalną w szkołach.

Pozostałe decyzje Izby

Sejm zdecydował o odrzuceniu wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie dokonali też zmian w składzie niektórych komisji sejmowych. Sejm uczcił chwilą ciszy zmarłych w ostatnich dniach byłych posłów Jana Kiliana, Bronisława Dankowskiego i Janusza Sanockiego.

bottom of page