top of page

Podsumowanie XX posiedzenia Sejmu

RZ1_4696.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Podczas zakończonego w czwartek (28 października) dwudniowego posiedzenia posłowie m.in. kompleksowo uregulowali kwestie wykonywania zawodu farmaceuty oraz sprawy związane z hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich. Sejm przyjął też nowelizacje ustaw podatkowych oraz rozpatrzył stanowisko Senatu do ustawy o zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Ponadto Izba zapoznała się z informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nt. funkcjonowania programów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Uchwalone ustawy

Posłowie w trakcie 20. posiedzenia uchwalili 13 ustaw.

Nowelizacja niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa pozwoli na udzielenie wsparcia budownictwu komunalnemu i społecznemu budownictwu czynszowemu. Gospodarstwa domowe uzyskają różne formy finansowego wsparcia przy ponoszeniu wydatków mieszkaniowych. Przyjęte przepisy pozwolą na zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem osobom o mniejszych dochodach. Ustawa wprowadza

m.in. wakacje czynszowe w Towarzystwach Budownictwa Mieszkaniowego oraz wyższe granty dla gmin na budowę mieszkań społecznych.

Ustawa wchodzi w zakres pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym konsekwencjom społecznym i gospodarczym COVID-19.

Farmaceuci uzyskali kompleksową regulację kwestii związanych z wykonywaniem swego zawodu. Uchwalona przez Sejm ustawa o zawodzie farmaceuty ma na celu umieszczenie dotyczących ich przepisów w jednym akcie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich kompleksowo ureguluje sprawy ich hodowli i rozrodu. Do gatunków zwierząt, których hodowla uregulowana jest obecnie obowiązującymi przepisami dodano nowe: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną. Przyjęte przepisy obejmą także kwestie oceny genetycznej i nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Posłowie przyjęli dwie nowelizacje ustaw podatkowych. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość opodatkowania firm w formie tzw. estońskiego CIT. Rozwiązanie to pozwala m.in. na przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, ma na celu uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Uchwalone przepisy spowodują, że duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, będą płacić podatki tam, gdzie faktycznie uzyskują dochód. Ustawa podnosi też atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu i poszerza grupę podatników uprawnionych do skorzystania z tej formy opodatkowania. Ustawa nadaje także status płatnika podatku CIT spółce komandytowej. Prawo do obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT uzyska szersze grono płatników.

Sejm znowelizował też ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Uchwalone przepisy wprowadzają pewność prawną w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych. Dzięki nim decyzje lub umowy cywilnoprawne dot. udzielenia pomocy publicznej, które zatwierdziła KE, mimo ich wzruszenia będą mogły być dalej wykonywane w zakresie, w jaki nie dotyczą wypłat pomocy.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dostosowuje jej przepisy do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych oraz prokuratorów i asesorów prokuratury wyłącznie obywatelstwa polskiego, reguluje też inne przepisy dotyczące aplikantów.
Optymalizacja wykorzystania środków publicznych przy finansowaniu inwestycji na rynku usług medycznych jest celem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków opieki medycznej. Ustawa wyeliminuje zjawisko nadpodaży usług medycznych oraz dostosuje inwestycje w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społecznych.

Izba wyraziła ustawowe zgody na ratyfikację czterech podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych: Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ws. udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa; Umowy o partnerstwie strategicznym między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony; Poprawek do Konwencji o pracy na morzu oraz Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Stanowiska Senatu

Posłowie rozpatrzyli stanowiska Senatu do czterech ustaw.

Senatorowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanych z wystąpieniem COVID-19. Ustawa m.in. przyznaje medykom skierowanym do walki z COVID-19 dodatki do wynagrodzeń, zwalnia ich z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy medyczne oraz wprowadza ustawową podstawę do wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek. Wśród przyjętych przez Senat poprawek znalazło się rozwiązanie obligujące prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia podwyższenia co najmniej o 15 proc. opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie świadczeń wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w planie finansowym na 2020 r.

Sejm przyjął jedną z poprawek Senatu do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Zmniejsza ona o 700 mln zł wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa i przeznacza je na nową rezerwę celową przeznaczoną na obsługę długu i rozliczenie z budżetem UE.

Izba rozpatrzyła też poprawki do nowelizacji ustaw o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cudzoziemcach.

Informacja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Minister Marlena Maląg przedstawiła Sejmowi informację nt. funkcjonowania programu wsparcia dla rodzin "Za życiem", programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.

Z informacji wynika, że na realizację programu „Za życiem” w latach 2017 - 2021 rząd przeznaczył ponad 3 mld zł. W budżecie na okres 2022 - 2026 kwota ta ma wynieść 3,2 mld zł. Program zapewnia wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w tym m.in. opiekę nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie oraz pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wzrosły z ponad 15 mld zł w 2015 r. do ponad 27 mld zł w 2020 r.

Izba w głosowaniu przyjęła informację do wiadomości.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości

Sejm nie poparł wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sprawozdanie z działalności NIK w 2019 r.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w ubiegłym roku. Sejm przychylił się do stanowiska komisji, która zarekomendowała odrzucenie sprawozdania.

Uchwała w rocznicę ustawy o spółdzielniach

Sejm przyjął uchwałę w 100. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach. "Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 29 października 1920 r. była pierwszym aktem prawnym w niepodległej Rzeczypospolitej, normującym dynamicznie rozwijający się ruch spółdzielczy" – głosi jej treść. Posłowie wyrazili też uznanie dla dorobku polskiej spółdzielczości.

Informacja i pytania w sprawach bieżących

Informację bieżącą w sprawie dostępności lekarzy ginekologów, gabinetów ginekologicznych, w tym dla kobiet z niepełnosprawnościami, badań prenatalnych i zabiegów przerywania ciąży, przedstawiła Sejmowi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Posłowie uzyskali też od przedstawicieli rządu odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących, które dotyczyły m.in. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych, zakupów związanych z COVID-19, pomocy dla zagrożonych pandemią branż oraz Narodowej Strategii Onkologicznej.

bottom of page