top of page

Podsumowanie XVII posiedzenia Sejmu

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt - zakazująca hodowli zwierząt na futra oraz ograniczająca ubój rytualny - to jedna z 10 ustaw przyjętych podczas zakończonego w czwartek (17 września) 17. posiedzenia Sejmu. Posłowie uchwalili ponadto m.in. ustawę o Funduszu Medycznym oraz wyrazili ustawową zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP umowy pomiędzy Polską a USA o wzmocnionej współpracy obronnej. Ponadto posłowie m.in. rozpoczęli legislacyjne prace nad nowelizacją budżetu na 2020 r. oraz powołali Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na 17. posiedzeniu zostały ponadto przyjęte przez aklamację trzy uchwały o charakterze rocznicowym upamiętniające: zasługi króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin, 20. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia i 80. rocznicę utworzenia Batalionów Chłopskich.

Sejm rozpoczął prace nad trzema rządowymi projektami ustaw. Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 572) ma zapewnić środki na stymulację gospodarki po kryzysie

RZ__8897.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

spowodowanym pandemią i nadać nowy impuls polskiej gospodarce, aby jak najszybciej wróciła ona na ścieżkę wzrostu. Zgodnie z projektem, w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa wyniosą 508,0 mld zł, czyli będą wyższe o 72,7 mld zł od zapisanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Deficyt budżetu państwa będzie na poziomie 109,3 mld zł, wobec zakładanego zerowego deficytu w budżecie na ten rok. W projekcie zapisano, że w 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc, wobec wzrostu o 4,1 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w budżecie na ten rok. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 534) ma na celu m.in. wsparcie najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody.  Dopłaty do czynszu mają wynieść do 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Będą wypłacane przez sześć miesięcy. Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca 2020 r. Projekt zawiera ponadto szereg rozwiązań, dotyczących zmian w budownictwie społecznym oraz Krajowym Zasobie Nieruchomości. Projektem zajmą się teraz sejmowe komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 512) ma na celu kompleksowe uregulowanie tej materii, zgodnie z przepisami unijnymi. Projektowane rozwiązania dotyczą m.in. hodowli, oceny genetycznej a także nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Nad projektem będą teraz pracowali posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II czytania pięciu projektów ustaw

Posłowie pracowali w II czytaniu nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 539 i 569).

Izba wysłuchała ponadto sprawozdań komisyjnych o czterech projektach ustaw, których istotą jest wyrażenie przez Sejm zgody na ratyfikowanie przez Prezydenta RP umów międzynarodowych. Ustawowej zgody na ratyfikację wymagają: umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą, umowa między Polską a Wielką Brytanią w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa zamieszkujących na terytorium drugiego państwa, poprawki do Konwencji o pracy na morzu, zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 5 czerwca 2018 r. oraz Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Sejm uchwalił 10 ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Ustawa o Funduszu Medycznym, uchwalona na podstawie projektu przedłożonego przez Prezydenta RP, zakłada przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na ochronę zdrowia. Z funduszu ma być wspierana m.in. budowa, przebudowa, modernizacja i doposażanie infrastruktury strategicznej i podmiotów leczniczych, finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, zwiększenie skuteczności programów profilaktycznych, a także świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom poniżej 18. roku życia i pacjentom przebywającym poza granicami kraju. Dysponentem Funduszu będzie Minister Zdrowia. W 2020 r. do Funduszu trafi z budżetu do 2 mld zł, a w kolejnych latach do 4 mld zł.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt oraz niektórych innych ustaw zakazuje hodowli zwierząt na futra (z wyjątkiem królików). Wprowadza ponadto ograniczenia uboju rytualnego – będzie on możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.   Ustawa przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych.  Nowelizacja wprowadza też zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych i usuwa cyrki z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy. Ustawa zakazuje również trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić minimum 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m.kw. Nowela zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Ustawodawca przewidział 12-miesięczne vacatio legis.

Nowelizacja ustawy o Radzie Mediów Narodowych doprecyzowuje jeden z wymogów wobec członków Rady. W dotychczasowym brzmieniu ustawy członkiem RMN mogła zostać osoba, która nie byłą skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Nowelizacja doprecyzowuje, że wymóg braku skazania dotyczy zarówno umyślnych przestępstw, jak i umyślnych przestępstw skarbowych. Ta sama przesłanka dotyczyć też będzie wygaśnięcia kadencji członka Rady przed upływem kadencji. Ponadto nowelizacja wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez Prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa w RMN przed upływem kadencji.

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn rozszerzają grono osób, które będą uprawnione do zwolnienia z tego podatku. Z rozwiązań tych będą mogli skorzystać także wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. W ustawie zmieniono też regulacje dotyczące podróżnego ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie przez cudzoziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania wizy krajowej, jak i wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie takiej wizy.

 Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), reorganizacja zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń pracowników CPR, wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym oraz uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm 112 to główne zagadnienia uregulowane w nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Nowelizacja wprowadza gradację stanowisk w CPR, która umożliwi pracownikom rozwój zawodowy i awans. Będą to stanowiska: operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora – trenera. Operatorzy numerów alarmowych zostaną ponadto objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Ustawa przewiduje ponadto powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Do jego głównych zadań będzie należało utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.   Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (pierwotne druki sejmowe nr 590 i 590-A) dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym implementuje unijne dyrektywy ws. interoperacyjności systemu kolei w UE oraz ws. bezpieczeństwa kolei. Chodzi o częściowe wdrożenie filara technicznego IV pakietu kolejowego.   Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu udoskonalenie funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego „Programu Stop Smog”, utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i usprawnienie działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W bloku głosowań Sejm wyraził ponadto ustawową zgodę na ratyfikację przez Prezydenta umowy pomiędzy Polską a USA o wzmocnionej współpracy obronnej. Umowa reguluje trzy główne aspekty polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego: współpracę obronną, funkcjonowanie sił zbrojnych USA w Polsce oraz wsparcie infrastrukturalne i logistyczne dla tych sił w Polsce.

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do dwóch ustaw – trafią one teraz do podpisu Prezydenta RP

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw to tzw. druga tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej. Wprowadza ona szczególne rozwiązania przeciwdziałające utracie płynności przez przedsiębiorców, regulując m.in. kwestię rekompensat za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne.   Zmiany w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami mają uporządkować i usystematyzować obowiązujące przepisy, co pozwoli na sprawniejsze działanie Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w realizacji jej ustawowych zadań. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. możliwości udzielenia przez przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu do reprezentowania Komisji, możliwości wystąpienia Komisji do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania o eksmisję i przekazania środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień na rachunek Funduszu Reprywatyzacji.

W ramach bloku głosowań Sejm podjął też decyzję personalną – na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał dr. inż. Jacka Oko.

Posłowie wysłuchali podczas 17. posiedzenia Sejmu informacji bieżącej w sprawie stanu ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID-19 oraz działań podjętych przez rząd w związku z drugą falą koronawirusa w Polsce. Informację przedstawił sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Waldemar Kraska. Członkowie rządu odpowiadali też na pytania posłów w sprawach bieżących, które dotyczyły m.in. pomocy samorządom w realizacji ich zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dostępności szczepionek przeciwko grypie, funkcjonowania szkół podczas pandemii COVID-19 oraz nowego sytemu poboru opłat za przejazdy autostradami.

bottom of page