top of page

Podsumowanie XVI posiedzenia Sejmu

Druga tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej, wsparcie w walce ze skutkami koronawirusa dla twórców i środowiska artystycznego oraz świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych to najważniejsze decyzje Sejmu podjęte podczas 16. posiedzenia Sejmu. Ponadto posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do 9 ustaw i wysłuchali informacji Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w 2019 r.

Obrady rozpoczęły się od podjęcia przez całą Izbę przez aklamację uchwały w sprawie sytuacji w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r. Więcej o uchwale można przeczytać w odrębnym komunikacie.

Sejm podjął także dwie uchwały o charakterze okolicznościowym, w których upamiętnił zasługi Jana Kowalewskiego dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i powstrzymania 

AZZ_4084.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

 ekspansji komunistycznej Rosji oraz 40. rocznicę Lubelskiego Lipca '80. Obu uchwałom są poświęcone odrębne komunikaty: uchwała dotycząca Jana Kowalewskiego, uchwała dotycząca Lubelskiego Lipca ’80.

Sejm uchwalił 6 ustaw – zostały one przekazane do Senatu

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł. Osoby takie otrzymają ponadto prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską (50%) oraz autobusami i pociągami w komunikacji krajowej (51%).

Uchwalone zmiany w ustawach: o statystyce publicznej, o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii. Powszechny spis rolny ma ruszyć 1 września 2020 r. i potrwać do końca listopada, a narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest planowany w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadza usprawnioną procedurę przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgodnie z ustawą sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom. Dotychczas takie uprawnienie miało także m.st. Warszawa.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 550) przyznaje wsparcie finansowe twórcom, samorządowym instytucjom artystycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność artystyczną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

Kolejne rozwiązania mające wspomóc branżę turystyczną to istota nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk sejmowy nr 559). Tak zwana druga tarcza antykryzysowa dla turystyki przewiduje m.in. możliwość uzyskania przez przedsiębiorców rekompensat za opłacone imprezy turystyczne, które się nie odbyły.

Ponadto Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych.

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu do 9 ustaw – trafią one teraz do podpisu Prezydenta

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wykorzystuje instrumenty polityki fiskalnej o udowodnionej skuteczności jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością przez nałożenie dodatkowych opłat dla napojów słodzonych i napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Zgodnie z uchwaloną ustawą wpływy z tytułu opłaty będą przekazywane w wysokości 96,5% do NFZ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej – zarówno na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, jak i związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców, w szczególności zmagających się z nadwagą i otyłością. Senat wniósł o odrzucenie ustawy – Sejm w głosowaniu odrzucił stanowisko Senatu.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza definicję drewna energetycznego, za które uznaje m.in. surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane i produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego. Nowelizacja, która ma wejść w życie 1 października 2020 r. i obowiązywać do końca 2021 r., ma pozwolić zagospodarować zalegające w lasach drewno, które nie zostało odebrane przez przemysł drzewny z powodu koronawirusa. W cenie rządu wejście w życie ustawy umożliwi wykorzystanie przez energetykę niepełnowartościowego drewna, bez negatywnego wpływu na przyrodę. Senat w swojej uchwale proponował odrzucenie ustawy. Sejm odrzucił uchwałę Senatu.

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw przewiduje likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie jego zadań przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Senat zaproponował do ustawy 8 poprawek o charakterze redakcyjnym, spośród których Sejm uwzględnił 7.

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, które przewidują m.in., że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego. Sejm odrzucił uchwałę Senatu, w której Senat wniósł o odrzucenie ustawy.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956 przewiduje przyznanie takim osobom jednorazowych świadczeń pieniężnych. Ich wysokość ma uwzględniać długość przebywania na zesłaniu lub deportacji. Zgodnie z szacunkami z rozwiązań przewidzianych ustawą może skorzystać ok. 22 tys. osób. W propozycji uchwalonej przez Sejm ustawa miała objąć represje w latach 1939-1956. Senat zaproponował wcześniejszą datę początkową okresu, czyli 1936 r., co umożliwiało objęcie rozwiązaniami ustawy także osób deportowanych z Wołynia do Kazachstanu w 1936 r. oraz ofiar tzw. „Akcji Polskiej” w latach 1937-1938. Sejm jednomyślnie poprawki Senatu uwzględnił.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ma na celu zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej. Jednym z rozwiązań przewidzianych ustawą są specjalne dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy zamiast odejść na emeryturę zdecydują się pozostać w służbie. Senat zaproponował 29 poprawek do ustawy – większość z nich została przez Sejm uwzględniona. 

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli to najistotniejsza z punktu widzenia kierowców zmiana wynikająca z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Inne godne odnotowania nowości to umożliwienie rejestracji pojazdu także w miejscu czasowego zamieszkania właściciela, zachowanie numeru rejestracyjnego przy przerejestrowywaniu pojazdu przez nowego właściciela oraz rejestracja online nowych pojazdów kupionych w salonach, dokonywana przez te salony w imieniu kupujących. Senat wprowadził 6 poprawek do ustawy, w większości o charakterze legislacyjnym. Sejm uwzględnił 5 z nich.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadza m.in. zmiany w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzając tak zwaną pionizację. Zakłada ona, że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziałach wojewódzkich NFZ będzie wykonywał Prezes NFZ. Z kolei minister zdrowia będzie mógł wydawać polecenia Funduszowi i podejmować działania związane z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Senat zaproponował 57 poprawek do ustawy – część z nich została uwzględniona przez Sejm w bloku głosowań.

Ustawa o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim ma pomóc w realizacji rozporządzenia unijnego w tej sprawie nr 2019/515 z 2019 r., wprowadzającego m.in. ujednolicone procedury oceny towarów, punkty kontaktowe do spraw produktów rozumiane jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców i szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania problemów w ramach systemu SOLVIT.  Senat zaproponował 3 poprawki do ustawy, dotyczące m.in. korekty tytułu i vacatio legis. Wszystkie poprawki zostały przez Sejm uwzględnione.

Sejm zapoznał się z dokumentami o charakterze sprawozdawczym

W trakcie posiedzenia Sejm zapoznał się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2019 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Informację na forum Izby przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Ponadto Sejm podjął w głosowaniu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r. oraz przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 r.

bottom of page