top of page

Podsumowanie XV posiedzenia Sejmu

Szereg korzystnych dla kierowców zmian w Prawie o ruchu drogowym, w tym zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy oraz przyznanie specjalnego dodatku pieniężnego osobom, które w latach 1939-1956 były zesłane lub deportowane do ZSRR to tylko niektóre z istotnych decyzji podjętych podczas zakończonego w piątek 15. posiedzenia Sejmu. Ponadto posłowie wysłuchali m.in. informacji Prezesa Rady Ministrów o efektach szczytu Rady Europejskiej w Brukseli i udzielili rządowi absolutorium za ubiegły rok po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2019 r.

Posiedzenie rozpoczęło się od podjęcia przez aklamację uchwały Sejmu w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Podczas obrad podjęto także dwie inne uchwały o charakterze rocznicowym: upamiętniającą 100. rocznicę plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz 100. rocznicę powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski.W pierwszym dniu posiedzenia Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił Sejmowi

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

informację na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17 - 21 lipca 2020 r. Posłowie w głosowaniu zdecydowali o przyjęciu tej informacji.

W ramach bieżącego posiedzenia Izby miały miejsce dwa istotne wydarzenia, niezbędne do rozpoczęcia prac przez państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Siedmioro członków Komisji złożyło przed Sejmem ślubowanie, a w dalszej kolejności Sejm wybrał dr. hab. Błażeja Kmieciaka na przewodniczącego Komisji.

Początek sejmowych prac legislacyjnych

Rozpatrzony w I czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy rozszerza definicję mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości. Na forum Sejmu projekt uzasadniła poseł Anna Gembicka. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych trafił po I czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, dostosowujący polskie przepisy do norm unijnych. Ponadto proponowane rozwiązania przygotowują Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Na forum Sejmu projekt uzasadnił szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner.

Sejm uchwalił 10 ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu

Uchwalona z inicjatywy Prezydenta RP ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 przewiduje przyznanie takim osobom jednorazowych świadczeń pieniężnych. Ich wysokość ma uwzględniać długość przebywania na zesłaniu lub deportacji. Zgodnie z szacunkami z rozwiązań przewidzianych ustawą może skorzystać ok. 22 tys. osób.

Ustawa o wsparciu służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej ma na celu zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej. Jednym z rozwiązań przewidzianych ustawą są specjalne dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, którzy zamiast odejść na emeryturę zdecydują się pozostać w służbie.

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw przewiduje likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie jego zadań przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli to najistotniejsza z punktu widzenia kierowców zmiana wynikająca z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Inne godne odnotowania nowości to umożliwienie rejestracji pojazdu także w miejscu czasowego zamieszkania właściciela, zachowanie numeru rejestracyjnego przy przerejestrowywaniu pojazdu przez nowego właściciela oraz rejestracja online nowych pojazdów kupionych w salonach, dokonywana przez te salony w imieniu kupujących.

Przekazanie ponad 1 mld zł na poprawę sytuacji finansowej rolników w związku z epidemią COVID-19 przewiduje nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Według szacunków resortu rolnictwa z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki będą mogły trafić do rolników jeszcze jesienią 2020 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadza m.in. zmiany w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzając tak zwaną pionizację. Zakłada ona, że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziałach wojewódzkich NFZ będzie wykonywał Prezes NFZ. Z kolei minister zdrowia będzie mógł wydawać polecenia Funduszowi i podejmować działania związane z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, które przewidują m.in., że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów ma pomóc w realizacji rozporządzenia unijnego w tej sprawie nr 2019/515 z 2019 r., wprowadzającego m.in. ujednolicone procedury oceny towarów, punkty kontaktowe do spraw produktów rozumiane jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców i szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania problemów w ramach systemu SOLVIT.  

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP umowy pomiędzy Polską a Argentyną o ekstradycji z 5 grudnia 2019 r. oraz porozumienia pomiędzy rządami Polski i Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych z 7 lutego 2020 r.

Liczne dokumenty sprawozdawcze na forum Sejmu

Przedmiotem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami Sejm podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa oraz udzielił absolutorium Radzie Ministrów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Izba wysłuchała ponadto informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 r. przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Posłowie zapoznali się ponadto ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Sądownictwa, oraz Rzecznika Praw Dziecka. Na forum Sejmu została ponadto przedstawiona informacja o działalności Rady Mediów Narodowych i sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W porządku obrad znalazła się też informacja Prezesa Rady Ministrów o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych według stanu na 31 grudnia 2019 r.

AZZ_9445.view.jpg
bottom of page