top of page

Podsumowanie XIV posiedzenia Sejmu

Sejm na 14. posiedzeniu w dniach 15 - 16 lipca m.in. rozpatrzył poprawki Senatu do szeregu ustaw, w tym do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym oraz nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Posłowie znowelizowali także ustawę o odnawialnych źródłach energii, uchwalili kolejne przepisy chroniące gospodarkę przed negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa i odrzucili wnioski o wyrażenie wotum nieufności wobec dwóch ministrów.

Uchwalone ustawy

Sejm w III czytaniu uchwalił dwie ustawy:Ustawa o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 jest kolejnym uchwalonym przez Sejm rozwiązaniem mającym chronić przedsiębiorców i gospodarkę przed negatywnymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Uchwalone przepisy umożliwiają rządowi uruchomienie programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych. W efekcie polscy przedsiębiorcy nie zostaną pozbawieni dostępu do nich, dzięki

LB1_7785.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

czemu zmniejszy się ryzyko spowolnienia wymiany handlowej i osłabienia polskiej gospodarki. Skarb Państwa przejmie od zakładów ubezpieczeniowych część ryzyka związanego z ubezpieczaniem transakcji w zamian za przekazanie przez nie części składek do budżetu państwa. Dzięki wsparciu państwa ubezpieczyciele, mimo zwiększonego w warunkach pandemii ryzyka, będą mogli oferować przedsiębiorcom warunki ubezpieczenia transakcji zbliżone do tych sprzed wybuchu pandemii. Z przyjętych przez Sejm rozwiązań skorzystają m.in. przedsiębiorcy obracający towarami i usługami z odroczonym terminem płatności, zakłady ubezpieczeń oraz firmy i banki faktoringowe – łącznie ponad 200 tys. podmiotów.

Również nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii jest odpowiedzią na sytuację spowodowaną pandemią. Ma ona zapewnić ciągłość zrównoważonej gospodarki leśnej na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz po nim. Projekt przewiduje czasowe (do 31 grudnia 2021 r.) poszerzenie definicji drewna energetycznego. Dzięki przyjętym przepisom do energetyki trafi drewno niepełnowartościowe oraz zalegający i niszczejący w lasach materiał nieodebrany przez zamawiających.

Stanowiska Senatu

Sejm rozpatrzył stanowiska Senatu do siedmiu ustaw.

Ok. 6,5 mln dzieci skorzysta z Polskiego Bonu Turystycznego. Świadczenie wartości 500 zł na każde dziecko (1000 zł na dziecko z niepełnosprawnością) przyznawane będzie osobom uprawnionym do korzystania z programu Rodzina 500 Plus. Bon w postaci kodu elektronicznego będzie można wykorzystać na zakup usług turystycznych lub opłacenie udziału w imprezach turystycznych (np. pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na obozie wypoczynkowym, koloniach dla dzieci itp.). Posłowie przyjęli część zaproponowanych przez Senat poprawek, Najważniejsza z nich stanowi, że świadczeniem objęte zostaną także dzieci rodziców pracujących za granicą i pobierających na nie świadczenia o wartości wyższej niż 500 zł. Polskie rodziny i polska branża turystyczna będą mogły skorzystać ze wsparcia o wartości sięgającej 3,5 mld zł. Projekt ustawy wniósł do Sejmu prezydent Andrzej Duda.

Zbrodnie komunistyczne nie ulegną przedawnieniu. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że karalność zbrodni niebędących zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości (te już wcześniej nie ulegały przedawnieniu) wygaśnie 1 sierpnia 2020 r. (a zabójstw 1 sierpnia 2030 r.). Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji uzyskają pomoc od państwa w zapewnieniu płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji. Posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Celem przepisów jest zapobieganie przedwczesnej likwidacji firm. Najistotniejsza zmiana zaproponowana przez Senat dotyczy umożliwienia dofinansowania wsparcie przedsiębiorców w związku z pandemią. Do 31 grudnia 2021 r. fundusz, z którego udzielana będzie pomoc restrukturyzacyjna, będzie mógł zostać zasilony środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ma na celu poprawę warunków kształcenia lekarzy i zwiększenia liczby specjalistów. Posłowie przyjęli część poprawek Senatu, m.in. popieraną przez samorząd lekarski zmianę dotyczącą nieuwzględniania listu intencyjnego wydawanego przez dyrektora szpitala kandydatowi w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację.

Posłowie uwzględnili też część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Celem uchwalonych przepisów jest uporządkowanie i wzmocnienie efektywności strategii planowania rozwoju Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Sejm rozpatrzył ponadto stanowiska Senatu ws. nowelizacji ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ws. ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

I czytania

Podczas 14. posiedzenia Sejm na sali posiedzeń przeprowadził trzy I czytania projektów ustaw.

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956 odpowiada na liczne postulaty środowiska Sybiraków. Dotychczas rekompensatami udzielanymi przez państwo polskie nie byli objęci wszyscy polscy zesłańcy. Proponowana ustawa ma na celu zniwelowanie tej niesprawiedliwości i objęcie pomocą wszystkich obywateli polskich zesłanych w głąb Związku Sowieckiego. Wysokość jednorazowego świadczenia ma wynosić 200 zł za każdy pełny miesiąc okresu podlegania represjom, jednak nie mniej niż 2400 zł. Wg szacunków z przepisów ustawy skorzysta ok. 22 tys. osób, a średnia wypłata wynieść może ok. 13,2 tys. zł. Świadczenie będzie zwolnione od podatku. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy wdrażają do polskiego prawa dyrektywę unijną. Projekt ogranicza okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Jego celem jest zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracowników delegowanych i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami. W kolejnym etapie prac projektem zajmie się KPSiR.

Sejm zapoznał się też w I czytaniu z poselskim projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Spowoduje on uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania rozwoju transportu niskoemisyjnego. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu zostanie zlikwidowany a jego zadania przejmie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach nowego zobowiązania wieloletniego. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

II czytanie

Izba przeprowadziła w II czytaniu debatę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Proponowane przepisy zakładają m.in. usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgłoszonymi do projektu poprawkami zajmie się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Pozostałe decyzje Sejmu

Posłowie odrzucili wnioski o wyrażenie wotum nieufności wobec dwóch ministrów: spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W dyskusji w tych punktach porządku obrad oprócz obu członków rządu głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki.

Sejm wybrał trzech członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zostali nimi Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie zapoznali się z informacją bieżącą dotyczącą przeprowadzonych w ostatnim czasie wyborów Prezydenta RP, m.in. ich organizacji za granicą, alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed II turą oraz relacjonowania kampanii wyborczej w mediach publicznych. Wyjaśnień w imieniu rządu udzielili wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Według przedstawicieli rządu sprawne przeprowadzenie wyborów mimo trwającej pandemii oraz wysoka frekwencja są powodem do dumy.

Pytania posłów do przedstawicieli rządu w sprawach bieżących dotyczyły m.in. efektów wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla małych i dużych przedsiębiorców, działań żołnierzy WOT w czasie epidemii koronawirusa, inwestycji infrastrukturalnych w czasie pandemii, zakresu uprawnionych do skorzystania z Polskiego Bonu Turystycznego oraz sytuacji branży muzycznej.

bottom of page