80. posiedzenie Sejmu

80,4.jpg
80,3.jpg
80,2.jpg

Sejm zajął się rządową propozycją rozszerzenia programu "Rodzina 500+". Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie na pierwsze dziecko - bez kryterium dochodowego. Według szacunków ze zmienionego programu 500+ skorzysta łącznie 6 mln 800 tys. dzieci. Propozycja zakłada także uproszczenie wniosków o świadczenie, m.in. dzięki likwidacji kryterium dochodowego. Nie będzie też wydawania decyzji, lecz informacja o przyznaniu wsparcia, co skróci czas rozpatrywania wniosków i odciąży służby samorządowe. Projekt wpisuje się w kompleksową politykę prorodzinną rządu, pozostającą priorytetem obecnego gabinetu. Ma to być długoterminowa inwestycja społeczna, która powinna przełożyć się na lepsze wykształcenie, zdrowie i przygotowanie do życia zawodowego dzieci.

Podczas posiedzenia została także zaprezentowana Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 i 2017. Sejm miał również okazję zapoznać się z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. realizacji w 2017 roku Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Uchwalono 17 Ustaw:

1. O zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 934)

2. O zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 992)

3. O zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. poz. 1038)

4. O opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078)

5. O ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1039)

6. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018)

7. O zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. poz. 1063)

8. O zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 968)

9. O zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1030)

10. O zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 761)

11. O Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz.U. poz. 969)

12. O zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)

13. O zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 959)

14. O zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 986)

15. O zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 924)

16. O ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 925)

17. O zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. poz. 914)