top of page

77 posiedzenie sejmu - podsumowanie

Prace Sejmu

1. Rząd podaje propozycję zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, celem jest walka z przewlekłością, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych. Elementem proponowanej przez rząd reformy jest także zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców. Projekt został skierowany do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

2. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zakłada wprowadzenie przepisów w sprawie instrumentów finansowych do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

3. Sejm skierował do dalszych prac w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt zakłada m.in. rozszerzenie oraz doprecyzowanie kompetencji Prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynowania wykonywania uprawnień w spółkach objętych Ustawą, modyfikację mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

 

4.Izba rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawy - zakłada on m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.  

Uchwalone ustawy przez sejm.

1. Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, dostosowując przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy umożliwiają każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

2.Nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ustanawia wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej.

3.Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do standardów UE. Zgodnie z unijną dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego. Teraz będzie mógł nim być np. dźwięk. Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające ma być wniesienie opłaty na kolejny okres ochronny. 

bottom of page