top of page

73. posiedzenie Sejmu - podsumowanie

kolaz.view.jpg

W piątek posłowie przeprowadzili debatę nad dwoma projektami. Odbyło się I czytanie obywatelskiego projektu ustawy - Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Po debacie nad projektem Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny celem rozpatrzenia.

Następnie przeprowadzono I czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Projekt dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. (SK 13/14) stwierdzającego niezgodność art. 204 par. 1 i 2 w związku z art. 22 par. 1 ustawy - Kodeks karny wykonawczy z Konstytucją. Nowelizacja dotyczy środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Zmiany dotyczą w szczególności właściwości sądu w sprawach wykonania środka zabezpieczającego, doprecyzowania treści opinii o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym oraz udziału sprawcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego. W opinii TK sprawiedliwe i jawne w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji rozstrzygnięcie sprawy dalszego stosowania środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym wymaga obecności oraz wysłuchania osoby, o której sytuacji faktyczno-prawnej sąd decyduje, chyba że z uwagi na stan zdrowia tej osoby udział w posiedzeniu byłby bezcelowy lub niewskazany, albo osoba ta odmawia udziału w posiedzeniu lub uchyla się od niego, a sąd nie uznaje jej sprowadzenia za konieczne. Po debacie przeprowadzonej nad projektem został on skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

bottom of page