top of page

Podsumowanie 71. posiedzenia Sejmu RP

 • Sejm znowelizował ustawę Prawo oświatowe oraz ustawę o systemie oświaty. Celem zmian jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Ma ona się dokonać poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

 • Izba uchwaliła zmiany w niektórych ustawach, wprowadzając uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jednym z najważniejszych założeń jest wprowadzenie statusu "małego podatnika" w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro).

 • Nowelizacja szeregu ustaw ułatwiająca sprzedaż żywności przez rolników do sklepów i restauracji umożliwi rolnikom bezpośrednią sprzedaż produktów i pozwoli na dotarcie do większej grupy konsumentów.

 • Posłowie zdecydowali o uchwaleniu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią od marca przyszłego roku wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.

 • Nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim ujednolica sposób prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących komercyjne i rekreacyjne rybołówstwo. Nowe przepisy ustanawiają Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

 • Sejm zdecydował o powołaniu Instytutu Europy Środkowej w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Nowa placówka ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza.

 • Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych.

 • Posłowie przyjęli ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Dokument przewiduje m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Sejm zdecydował o uchwaleniu zmian w niektórych ustawach w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Nowelizacja zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

31897689648_df3c76607f_z.jpg
31897689098_078e0a5522_z.jpg
31897688698_5d3a8ba4b2_z.jpg
 • Izba zdecydowała o uchwaleniu dwóch ustaw służących poprawie ochrony środowiska. Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewiduje dofinansowanie ze środków publicznych m.in. docieplenia domów i wymiany przestarzałych kotłów lub pieców na węgiel na ogrzewanie bardziej ekologiczne. Z kolei nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadza ulgę podatkową, której celem jest stworzenie zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 • Uchwalona przez Sejm ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne tworzy nowe form pomocy dla zadłużonych podmiotów. Sejm znowelizował również ustawę Prawo energetyczne. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obliga giełdowego, czyli modyfikacja zakresu obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej podniesienie z 30 do 100 proc.

 • Posłowie zdecydowali także o wydłużeniu do końca 2023 r. finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz o wydłużeniu okresu planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z 10 do 15 lat.

 • Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej zakłada, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce.

 • Zmiany w ustawie o dozorze technicznym dostosowują przepisy ustawy do obecnego stanu prawnego. Mają też służyć zwiększeniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych.

 • Sejm znowelizował ustawę o działalności leczniczej. Nowe przepisy umożliwią fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej.

 • Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykonują prawo Unii Europejskiej i dotyczą uregulowania spraw związanych z sądową kontrolą decyzji wizowych podejmowanych przez konsula.

 • Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

 • Posłowie zdecydowali o zmianach w ustawy o Policji. Nowe przepisy wyodrębniają ze służby prewencji pododdziały antyterrorystyczne Policji i tworzą służbę kontrterrorystyczną.

bottom of page