top of page

Zapowiedź 65. posiedzenia Sejmu

W środę 27 czerwca Sejm zbierze się na 65. posiedzenie (początek o godz. 9:00). Najistotniejszym punktem obrad będzie debata nad pakietem pilnych rządowych projektów nowelizacji ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Sejm włącza się w ten sposób w rozwiązanie problemu porzucania odpadów oraz nasilonego ostatnio zjawiska pożarów miejsc ich składowania. Izba zajmie się ponadto projektem wprowadzającym dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania - jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla osób młodych oraz zatrudnionych w na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Sejm włącza się w starania o poprawę stanu środowiska

Posiedzenie rozpocznie się od I czytania dwóch rządowych projektów: nowelizacji ustawy o odpadach oraz zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rada Ministrów uznała oba przedłożenia za pilne. W praktyce oznacza to szybszy tryb prac w Sejmie oraz skrócenie do 14 dni terminu na jej rozpatrzenie przez Senat oraz do 7 dni terminu na jej podpisanie przez prezydenta.

Wejście w życie projektowanych zmian ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Rząd dostrzegł też problem, że w wielu wypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa lub majątkowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności.

Wśród rekomendowanych rozwiązań jest nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów. Kolejna ważna zmiana to wprowadzenie wymogu posiadania na własność (lub w użytkowaniu wieczystym) terenu, na którym będzie prowadzona m.in. zbiórka odpadów niebezpiecznych. W projekcie mają być także doprecyzowane ograniczenia dotyczące masy magazynowanych odpadów (jednocześnie oraz w ciągu roku) oraz skrócenie okresu ich przechowywania z trzech lat do roku.

38738933515_9c0f501cd4_z.jpg
40874985472_2da707645d_z.jpg
41722578245_48cab0a4f2_z.jpg

Rząd proponuje ponadto m.in., by miejsca magazynowania odpadów były monitorowane - ułatwi to nadzór nad obiektem i postępowaniem z odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców. Kolejnym elementem prewencyjnym jest wprowadzenie obowiązku uzyskania od Państwowej Straży Pożarnej opinii dopuszczającej do użytkowania obiektów, w tym miejsc magazynowania odpadów. Ważnym elementem walki z nieprawidłowościami jest wprowadzenie możliwości odmowy wydania decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami podmiotom, które w przeszłości naruszały te przepisy. Umożliwi to wyeliminowanie z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. Jej przejawy to m.in. porzucanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodne z przepisami przemieszczanie odpadów z zagranicy.

W ramach walki z szarą strefą w obszarze środowiska rząd proponuje wzmocnienie działań kontrolnych IOŚ, m.in. poprzez umożliwienie prowadzenia na terenie całego kraju kontroli inicjowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Projekt wprowadza też możliwość dokonywania kontroli całodobowo, tj. w systemie pracy zmianowej. Ponadto rząd proponuje wprowadzenie (obok kontroli planowanych) także tzw. kontroli interwencyjnych - bez uprzedzenia. W pakiecie planowanych rozwiązań jest też zwiększenie wysokości stawek administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych za naruszenia wymagań ochrony środowiska. W celu zapewnienia stałego mechanizmu finansowania Państwowego Monitoringu Środowiska zdania IOŚ mają być finansowane z budżetu państwa, a sama Inspekcja wzmocniona kadrowo. Zreorganizowana ma być także struktura: powstanie jednolita krajowa sieć monitoringu środowiska.

Posłowie zajmą się systemem dopłat do czynszów najmu

I czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania to kolejny istotny społecznie dokument, którym zajmą się posłowie podczas 65. posiedzenia Sejmu. Wprowadzenie systemu dopłat do czynszu wypełnia obietnicę złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé.

Projektowane rozwiązania mają pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Rząd szacuje, że adresatami projektu może być ok. 40 proc. społeczeństwa. Są to szczególnie ludzie młodzi, rozpoczynający karierę zawodową, których zarobki są relatywnie niewielkie, a formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne lub o pracę na czas określony) mniej akceptowane przez banki udzielające kredytów. W przyszłości mogą to być rozwiązania optymalne także dla osób starszych, które - wzorem rozwiązań występujących w krajach zachodnich - powinny być zainteresowane mieszkaniami na wynajem połączonymi z dodatkowymi usługami opiekuńczymi.

Proponowane dopłaty do czynszów są adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Dopłaty będą przyznawane na okres dziewięciu lat, a kryteria dochodowe będą co roku weryfikowane. Wskazane kryterium to średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekraczający 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku gospodarstw jednoosobowych. W przypadku pozostałych gospodarstw domowych 60 proc. będzie zwiększane o 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

źródło: sejm.gov.pl

bottom of page