top of page

Podsumowanie 64. posiedzenia Sejmu

80 głosowań w sprawie 13 ustaw - to były kluczowe decyzje Izby w piątkowe przedpołudnie. W ostatnim dniu 64. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli także uchwałę, w  której apelują o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. Innym istotnym punktem posiedzenia było rozpoczęcie prac nad ustawą, która ma zagwarantować skuteczny nadzór nad produktami kosmetycznymi i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów.

Sejm uchwalił 13 ustaw oraz przyjął jedną uchwałę

Podczas drugiego dnia 64. posiedzenia Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. To nowe odznaczenie dla osób, które szczególnie przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazały się nienaganną służbą publiczną - cywilną lub wojskową. Medal ma być odznaczeniem o charakterze pamiątkowym nadawanym żyjącym obywatelom polskim: kombatantom, przedstawicielom młodego pokolenia, posłom, senatorom, urzędnikom państwowym i samorządowym, przedstawicielom organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorcą i pracownikom różnych branż.

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Posłowie opowiedzieli się za zaproponowaną przez Prezydenta RP nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie z ustawą Rada będzie miała prawo do opiniowania projektów strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Jednym z założeń ustawy jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Sejm przyjął prezydencki projekt dotyczący bezpłatnej pomocy prawnej. Według nowelizacji nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje mają objąć m.in. „osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, oraz te, wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne”. Celem programu jest zapewnienie nieodpłatnych porad osobom, które nie mają możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Sejm znowelizował ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nowe przepisy przyznają tym osobom m.in. dostęp poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Izba uchwaliła zmiany w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa zawiera pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z e-usług publicznych. Dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci.

Posłowie wprowadzili zmiany do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowelizacja ma umożliwić skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wskazanych w ustawie poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych.

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Znowelizowana przez Sejm ustawa o ochronie roślin wprowadza rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw spoza Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Chodzi o to, aby zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich oraz ograniczyć występowanie incydentów, które naruszałyby wizerunek Polski, jako rzetelnego wytwórcy i eksportera.

Posłowie znowelizowali ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nowela przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że zmiany wykluczają finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga ze zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

Sejm znowelizował ustawę - Kodeks wyborczy. Ustawa skraca procedury rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizuje przepisy w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych oraz modyfikuje przepisy dotyczące powoływania urzędników wyborczych. Nowela uchyla przepisy o transmisji i nagrywaniu prac obwodowych komisji wyborczych - zmiana wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Izba przyjęła nowelę ustawy o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowela ma na celu umożliwienie utworzenia kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce - Collegium Medicum na UKSW. Realizacja znowelizowanych przepisów umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych.

Znowelizowano ustawę - Prawo łowieckie. Ustawa zmienia model szacowania szkód łowieckich. Zgodnie ze zmianami, przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych (głównie sołtysów) w zespołach szacujących szkody zastąpią przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Sejm przyjął nowelizację ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.

Posłowie znowelizowali ustawę - Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o odpadach. Zmiany dotyczą m.in. zaostrzenia w pozwoleniach zintegrowanych (tj. licencjach na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwanych głównie dla instalacji przemysłowych), wymagań dot. monitoringu emisji z instalacji przemysłowych.

Sejm w uchwale zwrócił się do władz Federacji Rosyjskiej z apelem o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach. "Domagamy się zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołeha Sencowa, skazanego w sierpniu 2015 r. na 20 lat kolonii karnej na podstawie paragrafu o terroryzmie" - napisano w uchwale. Sejm w dokumencie wspomina także m.in. o więźniach Ołeksandrze Kołczence i Romanie Suszczence.

I czytania

Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie - Prawo o miarach. Uzasadnienie przedstawił Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Izba w I czytaniu zajęła się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. Dokument został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. W Sejmie rozpoczęły się także prace nad rządowym projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Uzasadnienie przedstawił Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Projekt został skierowany w celu rozpatrzenia do Komisji Zdrowia.

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Sejm rozpatrzył stanowiska Senatu do czterech ustaw

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw, ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe oraz nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

źródło: sejm.gov.pl

bottom of page