top of page

Podsumowanie 62. posiedzenia Sejmu

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podczas 62. posiedzenia Sejmu miałam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie opinię nt. projektu ustawy dotyczącej wydłużenia dwutorowego wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu czasowej niezdolności do pracy. 


Zapraszam do wysłuchania.

Wszystkie filmy
Obejrzyj Teraz

Konstytucja dla Nauki, debata nad projektem uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, a także głosowania wśród których zadecydowano o podniesieniu renty socjalnej i udzieleniu wsparcia osobom niepełnosprawnym to najważniejsze punkty drugiego dnia obrad 62. posiedzenia Sejmu. W porannym głosowaniu posłowie odrzucili wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Sejm nie zgodził się również na wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Sejm uchwalił cztery ustawy

Sejm uchwalił ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (pierwotny druk nr 2472). Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Posłowie uchwalili ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności (pierwotny druk nr 2479). Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Uchwalona przez Sejm ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (pierwotny druk nr 2461) zakłada przekazywanie do Straży Granicznej danych pasażerów podróżujących samolotami do i z UE, a także między krajami unijnymi. Wprowadzone prawo określa m.in. zasady i warunki przekazywania danych organom odpowiedzialnym za zwalczanie przestępstw, np. Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, KAS, AW, a także reguluje współpracę w tej sprawie z Europolem. Zebrane i przekazane przez przewoźników informacje będzie można przetwarzać wyłącznie w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz ścigania sprawców m.in. terroryzmu, przestępstw skarbowych, handlu ludźmi, nielegalnego obrotu bronią i amunicją, handlu narkotykami, rozbojów, obrotu kradzionymi pojazdami. Nowe prawo wdraża dyrektywę UE, która ma zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów linii lotniczych.

Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym (pierwotny druk nr 2462). Projekt optymalizuje działania związane z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0, który będzie wdrażany stopniowo - w miarę jak kolejne jego funkcjonalności będą przygotowywane i przetestowane. Inna wprowadzana nowelizacją zmiana przewiduje, że po uruchomieniu odpowiedniej funkcjonalności bazy danych kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Funkcjonariusze policji czy GITD w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w bazie.

Początek prac parlamentarnych

Przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki, druk nr 2446) oraz projekt ustawy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) stanowią propozycję systemowej reformy polskiej nauki i  szkolnictwa wyższego. Główne cele Konstytucji dla Nauki obejmują poszerzenie autonomii organizacyjnej uczelni, zmianę struktury i finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podniesienie jakości i przydatności kształcenia na studiach wyższych, wprowadzenie nowego modelu ubiegania się o stopień doktora,  a także podniesienie poziomu i zmiana zasad oceny działalności naukowej. Uzasadnienie przedstawił minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin. Posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem Konstytucji dla Nauki w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2459) doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Projekt zakłada następującą kategoryzację tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: najpoważniejsze naruszenia - NN, bardzo poważne naruszenia - BPN, poważne naruszenia - PN. Powyższa kategoryzacja pozwoli na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE dot.  poważnych naruszeń przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, będącej wymogiem niezbędnym do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Uzasadnienie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Chodkiewicz. Sejm zadecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie dodatkowej opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce to podstawowe założenia rządowego projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druk nr 2411). Zmiany zaproponowane w projekcie otwierają nowe możliwości biznesowe wynikające z technologii umożliwiających integrację systemów oraz rynków, których adresatami w wymiarze gospodarczym będą operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poszczególnych segmentów rynku (m.in. gazu i energii) oraz wytwórcy energii. W rozpoczęciu prac parlamentarnych nad projektem rząd reprezentował Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski. W trakcie I czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Sejm rozpatrzy wniosek w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o tachografach (druk nr 2458) przewiduje wprowadzenie regulacji zwiększających bezpieczeństwo przewozów drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w zakresie systemu tachografów. W projekcie określono wymagania wobec warsztatów wykonujących instalacje, naprawy i sprawdzenia tachografów oraz uprawnienia techników pracujących w tych warsztatach (zajmujących się tachografami analogowymi i cyfrowymi). Zawarto też jednolite rozwiązania odnoszące się do tachografów cyfrowych i analogowych. Przyjęto, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia podłączenia niedozwolonego urządzenia do tachografu funkcjonariusz służby kontrolnej będzie mógł skierować pojazd do zatwierdzonego warsztatu w celu sprawdzenia ewentualnego podłączenia do niego takiego urządzenia. Rozwiązanie to ma ograniczyć proceder manipulowania czasem pracy kierowców. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Chodkiewicz. Posłowie zadecydowali, że skierują projekt do Komisji Infrastruktury.

Projekty zawarte w drukach 2475 i 2474 przewidują powołanie komisji śledczej, mającej zbadać działania organów i instytucji państwa w zakresie ściągalności podatków VAT oraz akcyzowego. Konieczność powołania komisji śledczej wynika z zjawiska rozszczelnienia systemu podatku VAT. W latach 2007-2015 Polska nie podejmowała działań sugerowanych przez raporty Komisji Europejskiej. Straty budżetu państwa wynikające z bezczynności organów państwa szacuje się na 200-300 mld zł. Zgodnie z decyzją Izby projektami zajmie się Komisja Ustawodawcza.


Projekty rozpatrzone w II czytaniu

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pierwotny druk nr 2215) dotyczy realizacji II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r., którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy. Projekt został skierowany ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania.

Nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (pierwotny druk nr 2376) ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do przepisów Unii Europejskiej w zakresie korekt systemowych dotyczących nadzoru rynku. Na Polskę został nałożony obowiązek ustanowienia przepisów sankcyjnych za naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów tych rozporządzeń.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (pierwotny druk nr 2293) przygotowanej przez rząd ma umożliwić płynne działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Celem regulacji jest również wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim kontrahentów, kooperantów, konsumentów i pracowników. Zgodnie z projektem, aby umożliwić kontynuowanie działania firmy będzie można powołać zarządcę sukcesyjnego. Będzie on zarządzał przedsiębiorstwem od śmierci osoby prowadzącej firmę aż do działu spadku między spadkobierców. Zarządcę sukcesyjnego będzie mógł powołać właściciel biznesu za swojego życia albo małżonek lub osoby dziedziczące przedsiębiorstwo - po śmierci właściciela firmy. Zarządcą będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pierwotny druk nr 2291) ma na celu złagodzenie rozwiązań dotyczących zasad opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny projekt wprowadza możliwość kontynuacji amortyzacji. Projekt przewiduje ponadto zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym. Chodzi o zwolnienie dokonane na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Projekt wprowadza ulgę podatkową dla twórców (odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów), która będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i  pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni. W związku ze zgłoszonymi podczas II czytania poprawkami, projekt został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych.

Celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (pierwotny druk nr 2413) jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole. Według zaproponowanych zmian w komisji konkursowej będą mogli wziąć udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, jednak jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami będą wyłaniać wspólnego przedstawiciela. W trakcie debaty zgłoszono poprawki i projekt trafił do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia.

Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (pierwotny druk nr 2480), który zmienia przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i procedury mianowania asesorów. Projekt noweli przewiduje m.in., że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie złożyć może ją osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK. Projekt wprowadza też zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych dotyczące mianowania asesorów sądowych. Zgodnie z propozycją, miałby dokonywać tego nie - jak obecnie - minister sprawiedliwości, lecz prezydent. Zgodnie z proponowaną nowelizacją Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającym mianowanie asesora sądowego przez prezydenta. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Izba przystąpi do III czytania w trakcie bloku głosowań.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. (pierwotny druk nr 2304) wyraża zgodę na jej ratyfikowanie przez Prezydenta. Korzyści z członkostwa Polski w EMBL będą wielostronne. Po pierwsze, Polska znajdzie się w gronie decydentów tej organizacji, na równych prawach z innymi krajami (jedno państwo ma jeden głos w Radzie Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej). Umożliwi to Polsce kształtowanie budżetu i programu badawczego EMBL, a w tym m.in. wielu inicjatyw o charakterze ogólnoeuropejskim. Ponadto, polscy naukowcy będą mogli w pełni korzystać z doskonałej infrastruktury badawczej EMBL, w tym m.in. z najwybitniejszych w świecie zasobów bioinformatycznych, aparatury do biologii strukturalnej oraz obrazowania komórek i tkanek czy też przodującego udziału w tworzeniu mysich modeli chorób człowieka poprzez modyfikacje genetyczne. Sprawozdanie przedstawił poseł Piotr Pyzik.

Sejm zadecydował, że do III czytanie przystąpi w bloku głosowań.

Posłowie zadecydowali, że w bloku głosowań przejdą do III czytań rządowych projektów ustaw o wypowiedzeniu porozumień dot. ochrony inwestycji między Polską a 12 krajami UE - m.in. Grecją, Hiszpanią czy Wielką Brytanią. Korzystanie z tego typu zapisów przestało być konieczne w związku z wejściem Polski do UE. Sprawozdanie przedstawił poseł Krzysztof Ostrowski.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (pierwotny druk 2410) wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).  Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przewiduje powołanie prezesa urzędu ochrony danych osobowych (PUODO), który zastąpi funkcjonującego do tej pory generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO). W projekcie zapisano również m.in. ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych. Sprawozdanie przedstawił poseł Edward Siarka. Podczas II czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego posłowie ponownie skierowali projekt do połączonych komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

źródło: www.sejm.gov.pl

bottom of page