top of page

Zapowiedź 61.posiedzenia Sejmu

Kontynuacja prac nad reformą sądownictwa jest wśród głównych punktów rozpoczynającego się w środę 61. posiedzenia Sejmu. Chodzi o propozycje mające polepszyć jakość sądownictwa i sprawną realizację procedur - zmiany zaproponowane w ramach rozmów z Komisją Europejską.

KAP95961.view.jpg
27538491228_f7be876d46_z.jpg

Izba będzie też pracować m.in. nad korzystnymi rozwiązaniami w zakresie rozliczania w kosztach majątku otrzymanego w spadku i stosowania ulgi podatkowej dla twórców. Sejm zapozna się też z informacją Ministra Infrastruktury ws. stanu polskiej kolei i planowanych inwestycji. Obrady potrwają do piątku, tego dnia - pod koniec obrad - przewidziany jest blok głosowań.

Sejm rozpocznie prace nad poselskimi propozycjami zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym (druk nr 2389). Projekt wprowadza m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodnie z nową procedurą Minister Sprawiedliwości najpierw zasięgałby opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna - zwracałby się do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS mogłaby odmówić zgody większością 2/3 głosów. Projekt przewiduje też zrównanie standardowego wieku przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów-kobiet i sędziów-mężczyzn, z pozostawieniem kobietom możliwości wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Zmiany o charakterze doprecyzowującym, umożliwiające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN, zaproponowano w poselskim projekcie nowelizacji przepisów (II czytanie, pierwotny druk nr 2390). Według autorów proponowana nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Projekt zawiera także regulację, która ma być wprowadzona w celu zagwarantowania, że obsadzenie stanowisk I Prezesa SN lub Prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Izba w II czytaniu będzie debatować nad poselskim projektem nowelizacji przepisów wprowadzających ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego (pierwotny druk nr 2388). Aby wzmocnić pozycję ustrojową TK wnioskodawcy proponują umożliwić publikację wydanych z naruszeniem przepisów trzech rozstrzygnięć Trybunału z 2016 r.

Rządowy projekt zmian w przepisach podatkowych (I czytanie, druk nr 2291) modyfikuje zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych (w drodze spadku lub darowizny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad sprzed 1 stycznia 2018 r., a w przypadku nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Umożliwi to następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych. Zaproponowano też m.in. rozszerzenie stosowania ulgi podatkowej dla twórców.

Podczas 61. posiedzenia Sejm rozpatrzy także w II czytaniu rządowy projekt ustawy (pierwotny druk nr 2287), który da instytucjom sektora finansowego podstawy prawne do pozyskiwania informacji o niekaralności od zatrudnionych i kandydatów do pracy. Dzięki przyjęciu ustawy zwiększy się bezpieczeństwo obrotu. Obecnie pracodawca może żądać informacji o niekaralności od osób ubiegających się o zatrudnienie tylko wówczas, gdy wymóg niekaralności wynika z odrębnych przepisów. Gdy nie ma wyraźnej podstawy prawnej, pracodawca nie ma prawa wymagać zaświadczenia o niekaralności.

Rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju zakłada wniesiona przez Senat propozycja nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (II czytanie, pierwotny druk nr 2184). Zgodnie z projektem sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, ma obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

źródło: www.sejm.gov.pl

bottom of page