top of page

Podsumowanie 60.posiedzenia Sejmu

canva.view.jpg

Najważniejszym punktem trzeciego dnia 60. posiedzenia Sejmu był blok głosowań. Posłowie uchwalili dziesięć ustaw, podjęli dwie uchwały i dokonali wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu. Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Izba przyjęła także uchwałę upamiętniającą Henryka Sławika. 

Ustawy uchwalone przez Sejm

Posłowie przyjęli nowelę ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem zmian jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych.

Dzięki noweli ustawy o radiofonii i telewizji m.in. od 2024 r. co najmniej połowa programów telewizyjnych będzie dostępna dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.

Znowelizowano ustawę – Kodeks wykroczeń. Celem zmian jest dostosowanie niektórych artykułów do zasad prawidłowej legislacji.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Dostosowują one polskie regulacje do przepisów unijnych regulujących otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, zawartych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/2338.

Znowelizowano ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o roszczenia od kombatantów i ich spadkobierców w sprawach o ochronę wizerunku RP lub Narodu Polskiego będą wolne od opłat sądowych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają służyć poprawie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i doprecyzowują przepisy odnoszące się do jego uczestników.

Sejm znowelizował ustawę o Służbie Więziennej. Nowelizacja zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przewiduje się utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta:


Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego. Ustawa określa zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania.

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji  ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych. Ustawa zakłada, że aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO. Oprócz tego nowelizacja wymaga przygotowania dokumentacji, która potwierdzi, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Należy również uzyskać opinię akceptującą zamiar uprawy, którą wydaje rada gmina, rada powiatu i sejmik województwa.

Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu ws. ustawy o komornikach sądowych. Nowa ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego.

źródło: www.sejm.gov.pl

bottom of page