top of page

Podsumowanie V posiedzenia Sejmu

Dzień pierwszy obrad

 

Najważniejszym punktem 5 obrad była dalsza paca nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Finansów Publicznych rozpoczęto debatę, podczas której swoje stanowisko przedstawili poszczególni reprezentanci klubów poselskich. Budżet uwzględnia utrzymanie wszystkich programów społecznych, m.in. Rodzina 500 plus, Dobry start, 13 Emerytura, jednocześnie równoważąc wydatki i przychody wynoszące 435,3 mld zł.

 

Następnie rozpoczęto prace nad zmianą w prawie mających na celu promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zakłada on wykorzystanie polityki fiskalnej do walki z problemem nadwagi
i otyłości. Poprzez nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem m.in. cukrów, substancji słodzących, kofeiny i tauryny oraz na napoje alkoholowe sprzedawane w opakowaniach o objętości do 300 ml. Większość środków zgromadzonych w ten sposób zostanie przekazana do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Przedstawiono także projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów
i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw w celu dostosowania przepisów do standardów Unii Europejskiej.

W późniejszych czytaniach przedstawiono projekty:

  • ustawy o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

  • nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego - Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Infrastruktury

LB1_4614.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

KKU_5543.jpg

fot. Kancelaria Sejmu

Dzień drugi obrad

KKU_5574.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

Sejm rozpoczął prace od przyjęcia przez aklamację uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód. Kolejno skierowano od Senatu: ustawę związaną z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Podczas pierwszego czytania przedstawiono trzy projekty obywatelskie ustaw. Pierwszy nowelizujący przepisy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzją Sejmu projekt rozpatrzy Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny. Drugi w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia określa sposób ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Oraz trzeci projekt ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dodatkowo  posłowie zapoznali się z nowelizacją ustawy o podatku od spadków i darowizn, przewiduje ona zwolnienie od tych podatków wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych, jeśli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą, lub prowadząca rodzinny dom dziecka. Projekt został skierowany do  Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia.

W czasie drugiego czytania kontynuowano prace z dania poprzedniego nad ustawą o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Rząd przedstawił także informacje w sprawie działań w związku z „lawinowo rosnącymi cenami i kosztami utrzymania polskich rodzin”

Na końcu obrad Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra – Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych. Posłowie nie zgodzili się też z wnioskiem o odrzucenie dokumentu nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań
w tym zakresie w roku 2018.

bottom of page