top of page

Podsumowanie IV posiedzenia Sejmu

Dzień pierwszy obrad

 

Pierwszego dania obrad praca izby głównie dotyczyła projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Zmiana miałaby dotyczyć powstania dwóch nowych działów: klimatu
i aktywów państwowych. Według założeń nowelizacji minister aktywów prawnych otrzymałby kompetencje m.in. inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Umożliwi mu to zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Kolejnym punktem ustawy było utworzenie nowego działu klimat z istniejącego działu środowisko. Pozwoli to na sprawniejsze reagowanie w sytuacji narastających problemów klimatycznych polityce zagranicznej.

Po czytaniu ustawa została skierowana do Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych.

W czasie obrad przeprowadzono również czytanie obywatelskiego projektu ustawy – Emerytura bez podatku, zakłada ona zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych ze świadczeń emerytalnych i rentowych 

W dalszej części prac izby, posłowie rozpatrzyli:

 • Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa

 • Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

 • Projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, mający
  na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu
  inwestycyjno-budowlanego.

 • Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji
  i remontów

Przeprowadzono także czytania:

 • Nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów
  rolno-spożywczych

 • Nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

LB1_9136.view.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

49425129053_0e9aba5acc_o.view.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

49425599216_f5a5fa9c5a_o (2).view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu

Dzień drugi obrad

 

Podczas czwartkowego posiedzenia sejm przyjął dwie uchwały. Pierwsza została rozpatrzona uchwała o uczczeniu 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Natomiast następna dotyczyła upamiętnienia 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. 

Dodatkowo uchwalono następujące uchwały, nad którymi rozpocznie pracę Senat:

 • Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

 • Nowelę ustawy – Prawo budowlane, upraszczającą i przyspieszającą proces budowlany

 • Nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 • Nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Kolejno sejm odrzucił:

 •  Uchwałę Senatu ws. odrzucenia w całości nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Poprawki Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Poprawkę Senatu dotyczącą ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.

bottom of page