top of page

Podsumowanie III posiedzenia Sejmu

Dzień pierwszy obrad

 

W pierwszym dniu posiedzenia tematem przewodnim dyskusji były prace nad nowym budżetem. W debacie zabrało głos 121 zebranych posłów. Projekt ustawy budżetowej na bieżący rok 2020 pierwszy raz od roku 1990 jest budżetem zrównoważonym. Przewiduje się, że wydatki i dochody państwa wyniosą po równo 435 mld zł. Duży nacisk postawiono na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc rodzinom i wyrównanie różnic rozwojowych między regionami. Zabezpieczono środki na kontynuacje i utrzymanie nowych programów: Rodzina 500 plus, Mama 4 Plus, Emerytura Plus.

Przeprowadzono także debatę nad propozycją dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Projekt zakłada wypłacanie corocznej tzw. 13 emerytury, z tego programu będzie mogło skorzysta blisko 10 mln Polaków.

Izba zajęła się również nowelizacjami dotyczącymi:

  • uregulowania charakteru prawnego środków finansowych otrzymywanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

  • ustawy o opłatach abonamentowych poprzez wprowadzenie rekompensat na 2020 r. dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu wynikające ze znacznego kręgu osób zwolnionych z opłat

LB1_4315.view.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

RZ__0302.view.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

Dzień drugi obrad

Dania drugiego obrad przyjęto:

  • Ustawę o 13. emeryturach i rentach, która przewiduje coroczną wypłatę dodatkowych świadczeń w wysokości najniższej emerytury. W tym roku będzie to 1 200 zł brutto.

  • Ustanowienie 19 lutego dniem Nauki Polskiej dla uznania dokonań polskich naukowców. W uznaniu wybitnych osiągnięć Mikołaja Kopernika wybrano dzień jego urodzin.

  • Nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  • Nowelizacje ustawy o transporcie kolejowym

  • Nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

  • Wprowadzenie rekompensaty dla mediów publicznych w związku z utraconymi wpływami z abonamentu wynikające ze zwolnień w opłat.

Dzień trzeci obrad

 

Posłowie ostatniego dnia obrad zajęli się projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wprowadzone przepisy powierzałyby zadanie w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Na zakończenie podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Tadeusza Skobla przedstawił informację w sprawie ciągłego wzrostu cen energii oraz polityki energetycznej państwa.

bottom of page